In de handreiking 'Samen naar School' vindt u de belangrijkste ontwerpen en succesfactoren voor Samen naar School, inclusief onderwijs. De handreiking is bedoeld voor iedereen die meer inclusief onderwijs wil realiseren voor kinderen die nu nog buiten het regulier onderwijs vallen. 

Bekijk de handreiking

Stappenpan

De website samennaarschoolinitiatieven.nl biedt aanvullend op de handreiking een stappenplan en gereedschapskist om concreet invulling te geven aan inclusief onderwijs.

Samenwerken voor passend onderwijs

De handreiking is geschreven voor professionals in het onderwijs, binnen scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Maar ook voor (ambtenaren van) gemeenten, vertegenwoordigers van inkoopregio’s en de zorgkantoren en zorgaanbieders. Het is van groot belang dat het onderwijs en gemeenten hierin samen optrekken. Deze handreiking schetst de belangrijke kaders hoe zij dat kunnen doen. 

Samen naar School-initiatief

Een Samen naar school-initiatief is een extra klas voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften, binnen de buurtschool. Ze sluiten waar mogelijk aan bij leeftijdsgenoten uit de andere klassen.  Tot en met december 2022 is het mogelijk om via het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteuning te krijgen bij het opzetten van een Samen naar school-initiatief.