Het kabinet moet nu echt uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen en de bestuurlijke afspraken van augustus 2022. Daarnaast is er een nationaal programma nodig totdat de Spreidingswet in werking is en moet het rijk gemeenten ruimte bieden af te wijken van rigide regelgeving. 

Gemeenten willen dat het bestuur van de VNG met deze inzet het kabinet aanspreekt op haar verantwoordelijkheid. Dit besloten zij tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG in Groningen. De resolutie ‘Uit de opvangcrisis komen en blijven’ (pdf, 162 kB) werd met 98 % van de stemmen aangenomen. 

Spreidingswet nog niet in behandeling 

Het schijnbare onvermogen van het kabinet blijkt uit het uitblijven van de noodzakelijke Spreidingswet. Deze is nog steeds niet door het parlement behandeld. Daardoor kan de wet pas op z’n vroegst in 2024 in werking treden.  

Tegelijkertijd blijft de instroom en het inwilligingspercentage onverminderd hoog en neemt de druk op de toch al verstopte keten steeds verder toe. Hierdoor dreigt opnieuw dezelfde inhumane situatie voor asielzoekers als vorig jaar zomer. Ook stelt het rijk gemeenten onvoldoende in staat de noodzakelijke voorzieningen te realiseren op het gebied van o.a. onderwijs, zorg en veiligheid. 

Gemeenten eisen doortastend optreden van het kabinet

Veel gemeenten zijn welwillend om te helpen bij de grote opgave iedere asielzoeker opvang te bieden. Het ontbreken van regie en doorpakken door het kabinet, een duidelijk financieel afsprakenkader en ruimte voor lokaal maatwerk maken echter dat de bereidheid voor opvang bij gemeenten steeds verder afneemt. Dat gaat ook ten koste van het maatschappelijk draagvlak en de kansen voor statushouders in de samenleving. Gemeenten vinden dit onacceptabel en eisen doortastend optreden en duidelijkheid van het kabinet.