Er komen extra middelen voor bibliotheken. Voor gemeenten komt dit neer op een bedrag van € 18,7 miljoen in 2023. Dit loopt op tot een structureel bedrag van circa € 54 miljoen vanaf 2025. Daarbij zit wel de verplichting dat elke gemeente een ‘toekomstgerichte bibliotheekvoorziening’ moet hebben. 

Dit heeft minister Uslu van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) per brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Bibliotheken door bezuinigingen gesloten

Momenteel zitten er gaten in het landelijke bibliotheeknetwerk. Er zijn gemeenten zonder fysieke bibliotheek of waar de afstand tot een bibliotheek te groot is geworden. Gemeenten hebben immers door de jarenlange tekorten in het sociaal domein ernstig moeten bezuinigen op maatschappelijke voorzieningen, waardoor vele bibliotheken noodgedwongen de deuren moesten sluiten. De middelen voor 2023 en 2024 zijn erop gericht om de ontstane gaten te dichten.

Zorgplicht

Vanaf 2025 krijgen alle gemeenten structureel extra geld voor bibliotheken. Daaraan is dus wel een zorgplicht gekoppeld. Deze zorgplicht houdt in dat gemeenten de aanwezigheid van en toegang tot de bibliotheek wettelijk moeten waarborgen.

Indien nodig zal een artikel 2-onderzoek van de Financiële-verhoudingswet moeten uitwijzen of de toegezegde extra middelen voldoende zijn om aan de verplichting te voldoen.

Hoe nu verder

Momenteel werkt het ministerie van OCW samen met de VNG en andere partners uit de bibliotheeksector de plannen verder uit. We hopen dat er eind 2022 meer duidelijkheid komt over de besteding van de extra middelen.