Begin mei heeft de VNG al aangegeven dat de voorjaarsnota niet de gewenste financiële zekerheid voor gemeenten geeft, en dat er daarom op korte termijn overleg met het kabinet nodig is. In een ledenbrief lichten we dit verder toe en geven we aan welke acties de VNG in gang zet. 

Samengevat onderneemt de VNG de volgende acties:

Webinars

We organiseren 2 webinars waarin (technische) toelichting wordt gegeven op deze brief en waarin u de mogelijkheid heeft om vragen te stellen. De webinars staan gepland op:

ALV

Het bestuur spreekt tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 14 juni graag met u over het punt ‘Meerjarig perspectief financiën gemeenten’. Deze ledenbrief kan worden betrokken bij de bespreking van dat punt. Als zich vóór de ALV relevante ontwikkelingen voordoen wordt u daarover uiteraard geïnformeerd.

Extra overleg met fondsbeheerders

Op 22 mei is er een extra overleg met de fondsbeheerders over de gevolgen van de Voorjaarsnota 2023.

Instellen Taskforce Taken en Middelen Gemeenten

Het VNG-bestuur heeft besloten om een Taskforce Taken en Middelen in te stellen. Deze taskforce moet in kaart brengen hoe bestaande en nieuwe taken zich verhouden tot de structurele middelen. De Taskforce zal bestaan uit een mensen met enige afstand tot de dagelijkse politiek, maar met ruime politiek-bestuurlijke ervaring. Zij worden ondersteund door een onderzoeksbureau. Alexander Rinnooy Kan is bereid om voorzitter te zijn.

Enquête gevolgen voorjaarsnota

Vooruitlopend op en ondersteunend aan het werk van de Taskforce Taken en Middelen willen we graag van u weten welke impact de Voorjaarsnota 2023 op (de voorzieningen in) uw gemeente heeft. U ontvangt daarom een enquête met vragen over de wijze waarop uw gemeente de structurele financiële situatie tegemoet gaat treden. Uw antwoorden maken de gevolgen van de keuzes van het kabinet inzichtelijk en dragen bij aan onze acties de komende tijd.

Meer informatie