Het kabinet heeft besloten om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de extra bezuinigingen op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord. Hierdoor is de rekening en het risico voor deze extra bezuiniging voor het rijk en ligt dit niet meer bij gemeenten.

Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de resolutie bij de ALV van de VNG van 13 januari 2022. Dit biedt de mogelijkheid om weer het gesprek te starten over de Hervormingsagenda Jeugd.

Effecten voor kwetsbare jongeren in de gaten houden

De gezamenlijke inzet van de VNG, gemeenten en gemeentelijke netwerken heeft tot de toezegging van het rijk geleid, waarbij het rijk zelf verantwoordelijkheid draagt voor de extra bezuiniging van € 511 miljoen. Dit is een goede en belangrijke stap.

Wel zien we dat met deze oplossing helaas nog wel de mogelijkheid op een extra bezuiniging voor de kwetsbare sector blijft bestaan. Daarom zullen we bij het opstellen en uitvoeren van de agenda scherp in de gaten houden wat de effecten zijn voor jongeren in kwetsbare situaties. Zij moeten de hulp krijgen die ze nodig hebben en daarvoor hebben we nog veel werk te verzetten.

Hervormingsagenda verder oppakken

De VNG wil nu, in samenwerking met de andere partijen, de agenda verder oppakken. Een agenda waarmee we verder werken aan betere en tijdige zorg en ondersteuning voor kwetsbare kinderen en gezinnen en een financieel beheersbaar stelsel. De arbitrage-uitspraak van de Commissie van Wijzen is en blijft hiervoor het uitgangspunt voor gemeenten en het rijk.

Planning

In de komende maanden wordt de agenda opgesteld. Het streven is om uiterlijk in november 2022 een agenda te hebben die leidend is voor de periode tot 2028. We zullen samen met het rijk en de partners (zorgaanbieders, professionals en cliëntenorganisaties) hieraan gaan bouwen. Ook zal dit van gemeenten leiderschap en veel inzet vragen, zodat we in gezamenlijkheid zorgen voor betere jeugdhulp binnen een beheersbaar stelsel. De VNG informeert u spoedig meer gedetailleerd over het vervolgtraject.

Meer informatie