In opdracht van de VNG voerde AEF een quickscan uit naar de doorontwikkeling van het landelijk transitie arrangement (LTA). Het doel van het LTA is om goede, passende hulp aan de meest kwetsbare jeugdigen te bieden en de continuïteit van het zorglandschap te garanderen.

Een van de belangrijkste conclusies uit de quickscan gaat over het uitbreiden van de doelen van het LTA. Daarnaast staan het komen tot eenduidige toetredingscriteria en de invulling van rollen en de rolverdeling centraal.

Uitbreiding doelen

AEF adviseert om – naast het inkopen van bepaalde functies, omdat deze zowel zo specialistisch als cruciaal zijn niet duurzaam op een kleinere schaal georganiseerd kunnen worden - een nadere verkenning uit te voeren naar 2 aanvullende, nieuwe doelen. Dit zijn:

  1. Het tijdelijk inkopen van aanbod met een transformatieopgave in combinatie met regie op deze transformatie.
  2. Coördinatie of regie voeren op de transformatie van aanbod dat niet landelijk ingekocht wordt.

Vormen van aanbod

Na het vaststellen van de doelen, wordt bepaald welke vormen van aanbod onder het LTA moeten vallen. Momenteel ontbreekt het aan heldere, objectiveerbare 'toetredingscriteria' hiervoor. AEF adviseert om in de vijfhoek een nadere verkenning uit te voeren om tot heldere toetredingscriteria te komen.

Rollen en rolverdeling

Om jeugdhulp te organiseren, moet invulling gegeven worden aan verschillende rollen, zoals het bepalen van een inkoopstrategie, het monitoren van ontwikkelingen en het voeren van regie op bepaald aanbod. AEF adviseert om een nadere verkenning uit te voeren naar de invulling van deze rollen. Naast de vraag wie invulling geeft aan een rol, is het ook de vraag hoe dat vervolgens gebeurt.

Vervolgproces

De verdere opvolging van het onderzoek van AEF is mede afhankelijk van de keuzes die in de hervormingsagenda worden gemaakt rondom het thema (boven-)regionale samenwerking. Daarom betrekken we in het gesprek over de hervormingsagenda de inhoud van deze quickscan. De quickscan geeft de eerste handvatten om actief in gesprek te gaan met branches, beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van cliënten.

Landelijk Transitie Arrangement

Sinds 2015 koopt de VNG via het Landelijk Transitie Arrangement zeer specialistische vormen van jeugdhulp landelijk in. Deze jeugdhulp is zo specialistisch en cruciaal dat dit niet duurzaam op kleinere schaal georganiseerd kan worden. Daarnaast zijn hiervoor geen (boven)regionale alternatieven voorhanden. In zijn kern is het LTA sinds 2015 onveranderd gebleven. De Commissie van Wijzen adviseerde in haar uitspraak een doorontwikkeling op het LTA.

Meer informatie