Voor de periode 2021-2027 heeft de rijksoverheid jaarlijks € 150 miljoen vrijgemaakt om de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners in een kwetsbare positie te versterken. Via een onderzoek wil de VNG inzicht krijgen waaraan het geld is uitgegeven. U kunt tot en met 6 maart de vragenlijst invullen.

Verzoek tot deelname aan het onderzoek

De VNG vraagt gemeentelijke ambtenaren die vanuit hun functie betrokken zijn bij het verbeteren van de publieke dienstverlening een vragenlijst in te vullen over het verbeteren van dienstverlening, en de mate waarin de POK-middelen hieraan bijdragen. Het onderzoek is anoniem en heeft niet tot doel om gemeenten verantwoording af te laten leggen, maar juist om te leren. Het invullen kost ongeveer 10 minuten, en is dus mogelijk tot en met woensdag 6 maart. 

Ook als niet bekend is waar de POK-middelen aan zijn besteed, is dat belangrijke informatie voor het onderzoek. Het zou het onderzoek zeer ten goede komen als de enquête ook dan wordt ingevuld; het betreft slechts enkele vragen.

Doe mee aan het onderzoek door de vragenlijst Evaluatie POK-middelen (formdesk.com) in te vullen.

Onderzoek naar besteding extra POK-middelen

De € 150 miljoen POK-middelen zijn grotendeels via een toevoeging aan het Gemeentefonds onder gemeenten verdeeld. Om een beeld te krijgen van de wijze waarop deze extra gelden zijn ingezet heeft de VNG aan onderzoeks- en adviesbureau AEF opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de aanvullende maatregelen ter versterking van dienstverlening en het resultaat van deze inspanningen. Het onderzoek bestaat onder andere uit een vragenlijst die wordt verspreid onder alle gemeenten en verdiepende interviews bij een selectie van gemeenten.

Wat gebeurt er met de antwoorden?

Deze vragenlijst is onderdeel van een onderzoek naar de besteding van POK-middelen en de ervaringen van gemeenten hiermee. Het onderzoek zal 3 jaar op rij plaatsvinden, dit is het 1e jaar. De uitkomsten van de enquête worden anoniem verwerkt en er wordt niet per gemeente gerapporteerd. De resultaten worden onder meer als input gebruikt voor besluitvorming over de voortzetting van deze middelen na 2027. De 1e onderzoeksrapportage wordt in het 2e kwartaal van 2024 gepubliceerd. Deelnemers aan de enquête ontvangen desgewenst een exemplaar.

Verbetering publieke dienstverlening

Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) deed het vorige kabinet voorstellen om de publieke dienstverlening fundamenteel te verbeteren. Het doel van de beschikbare gelden is extra ondersteuning van mensen in kwetsbare posities en het voorkomen dat mensen in zo’n positie terecht komen. De gemeentelijke POK-middelen zijn toegekend in het kader van:

  1. Meer capaciteit voor de uitvoering van de dienstverlening in uw gemeente;
  2. Extra ondersteuning door uw gemeente voor mensen met complexe problematiek;
  3. Bij meervoudige problematiek betere coördinatie tussen de uitvoerders in uw gemeente;
  4. Versterken van het leervermogen in uw gemeente om de uitvoering continu te verbeteren.

Meer informatie over het onderzoek

De VNG heeft onderzoeks- en adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd het onderzoek uit te voeren. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met Emar Kronenburg via E.Kronenburg@AEF.nl.