Veel mensen vergeten regelmatig hun berichtenbox op MijnOverheid te checken. Daarom is er de optie om meldingen te ontvangen per mail zodra er een nieuw bericht is. Wanneer die optie uitstaat, moet het bestuursorgaan controleren of dit werkelijk de bedoeling is.

Als sprake is van een beslissing waartegen bezwaar kan worden gemaakt, moet het bestuursorgaan de burger waarschuwen als de notificatie-optie uitstaat. Dit omdat de gevolgen van het overschrijden van een bezwaartermijn groot kunnen zijn. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Amsterdam over een geschil rond de WOZ.

Rechtszaak

Een woningeigenaar maakte bezwaar tegen WOZ-waarde, maar volgens de heffingsambtenaar was hij te laat met het indienen. De woningeigenaar ging in beroep, want hij vond dat hij niet op de hoogte was gesteld. Het bleek dat hij wel een bericht had gekregen via MijnOverheid. Hij was er alleen niet van op de hoogte, omdat de e-mailnotificatie in zijn account uitstond. In deze casus had de heffingsambtenaar volgens de rechtbank onvoldoende aangetoond dat de procedure in dit geval gevolgd was. Daarom is het beroep gegrond verklaard, het besluit vernietigd en moest de heffingsambtenaar van de rechter een nieuw besluit nemen over het bezwaar van de woningeigenaar. 

Bevestiging eerdere uitspraak

Deze uitspraak bevestigt een eerdere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 9 september 2021 over een vergelijkbare casus. Een burger had toen aangegeven dat hij in de Mijnoverheid Berichtenbox berichten van de organisatie wilde ontvangen, maar niet dat hij een kennisgeving wilde ontvangen bij nieuwe berichten. De CRvB oordeelde in dat geval dat de organisatie moet controleren of de burger wel berichten wil ontvangen zonder dat er een e-mailnotificatie is ingesteld.

Notificaties standaard ingeschakeld in MijnOverheid

In het verleden moest de burger in MijnOverheid per organisatie aanvinken of er prijs werd gesteld op een notificatie. Dat werd wel vergeten met een casus als deze als gevolg. Tegenwoordig staat dat vinkje standaard aan voor alle organisaties waarvan de burger heeft aangegeven daar digitale post te willen ontvangen. Er staan functies in de planning van MijnOverheid om steeds beter te zorgen dat burgers weten wat hun instellingen zijn voor digitale bereikbaarheid en ze ook de historie kunnen inzien van hun instellingen.

WMEBV en notificaties

In het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV), dat bij de Eerste Kamer in behandeling is, is notificatie van de ontvanger bij plaatsing van een bericht in een berichtenbox verplicht gesteld, tenzij deze heeft aangegeven die niet te willen ontvangen (voorgestelde artikel 2:10 Awb). Bij de notificatie moet ook informatie over de aard en rechtsgevolgen van het besluit en, voor zover van toepassing, een termijn waarbinnen de geadresseerde kan of moet reageren. Wordt geen notificatie verzonden, dan kan volgens het voorgestelde artikel 2:22 van de Awb de termijnoverschrijding niet aan de geadresseerde worden tegengeworpen. De termijnoverschrijding wordt evenmin aan de geadresseerde tegengeworpen, als de notificatie wel is verzonden maar hij deze niet heeft ontvangen en hem dat niet kan worden verweten. Als een burger heeft aangegeven dat hij geen notificaties wil ontvangen, geen e-mailadres heeft opgegeven, of een wijziging van zijn e-mailadres niet heeft doorgegeven, komt een termijnoverschrijding wel voor zijn rekening.

Advies 

Totdat de WMEBV van kracht wordt, is het advies om een te laat gemaakt bezwaar toch in behandeling te nemen als er geen notificatie is verstuurd. Dit gelet op het zorgvuldigheidsbeginsel (art. 3:2 Awb) en het belang van toegang tot de rechter (art. 6 EVRM). Ook vanuit het oogpunt van een responsieve en inclusieve overheid verdient deze handelwijze de voorkeur.

Meer informatie