Het CBS heeft voor het eerst cijfers over welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname in onderlinge samenhang op wijkniveau in kaart gebracht. Voor elke gemeente, wijk en buurt is een gecombineerde score berekend op basis van gegevens over elk huishouden.

Bij de ontwikkeling van de score hebben verschillende organisaties als klankbordgroep meegedacht. Zij constateerden dat de sociaaleconomische status van een wijk door meer kenmerken wordt bepaald dan alleen welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden, zoals waarop van oudsher werd gemeten. Vooral de sociale component bleef onderbelicht. Daarom past de term ‘SES-score’ minder goed bij de feitelijke inhoud van de nieuwe score, en heeft het CBS op advies van de klankbordgroep gekozen voor de term ‘SES-WOA score’ (Welvaart-, Opleiding- en Arbeidsscore).

Inzicht in wijken en buurten

Deze breed toepasbare objectieve score heeft betrekking op de periode 2014-2019. De SES-WOA score wordt beschreven in termen van de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recent arbeidsverleden van particuliere huishoudens op 1 januari van het verslagjaar. Voor alle gegevens, ongeacht verslagjaar, geldt dat de gemeente/wijk/buurt-indeling van 2021 is toegepast.

Het doel van de herontwikkeling van de score is om inzicht te krijgen in de sociaaleconomische status en mogelijke kwetsbaarheid binnen wijken en buurten, zodat overheden daar landelijk en regionaal gericht beleid en inzet op kunnen ontwikkelen. Ook kunnen ze de SES-WOA scores gebruiken als verklarende variabelen in onderzoeken naar verschillen tussen wijken op het gebied van leefbaarheid, brede welvaart, participatie, welzijn en gezondheid. Denk aan het gebruik van gezondheidsvoorzieningen, onderwijs, gedrag of -leefstijl.

Ontwikkelingen in tijd

Vanwege de manier waarop de SES-WOA-score is samengesteld, kunnen gemeenten cijfers ook gebruiken om te kijken naar ontwikkelingen in de tijd. De gegevens voor de periode 2014-2019 kunnen op die manier inzicht geven in toe- of afname van de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het arbeidsverleden in buurten, wijken en gemeenten.

Ook laat de score de spreiding zien binnen de buurten en wijken. In hoeverre zijn bewoners van gebieden homogener of juist diverser, als we kijken naar de situatie van financiële welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden?

Ten slotte zijn de scores ook op de afzonderlijke dimensies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld op financiële welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden. Zo kun je beter beoordelen waarom een gebied een bepaalde score heeft: komt dat door de concentratie van mensen met weinig financiële middelen, de aanwezigheid van studenten of omdat weinig inwoners een vaste baan hebben?

Gemeenten moeten op 7 april rekening houden dat de SES-WOA score gebruikt kan worden door media. Eerder in het verleden maakten ze met hulp van de score een landelijke ranglijst met meeste kwetsbare wijken. Met de uitgebreide scores kunt u als gemeente daarin nuance brengen.

Meer informatie