De normbedragen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2022-2023 zijn bekend. Het zijn de bedragen voor inkomensgrens, de draagkrachtafhankelijke bijdrage en de kilometervergoeding, zoals genoemd in de VNG modelverordening Leerlingenvervoer.

De inkomensgrens is geïndexeerd met het indexcijfer van de cao-lonen, volgens de methode van artikel 4 lid 7 Wet op het Primair Onderwijs. Voor de indexering van de draagkrachtafhankelijke bijdrage is gebruik gemaakt van de consumentenprijsindexering vervoersdiensten van het CBS.

Inkomensgrens 

Volgens artikel 4 lid 7 Wpo is de basis voor het berekenen van het drempelbedrag het gezamenlijk inkomen van € 17.700,- met peildatum 1 januari 1999. Vanaf dit jaar wordt het inkomen jaarlijks geïndexeerd met cao-lonen indexatie. Het indexcijfer voor 1999 is 76,2 (2015 = 100).

Voor het schooljaar 2022/2023 wordt het kalenderjaar 2020 gebruikt. Zoals in artikel 4 lid 7 WPO staat wordt het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar van het schooljaar waarvoor vergoeding wordt gevraagd, gebruikt voor de inkomensgrens. Het CBS stelde voor 2020 het indexcijfer voor de cao-lonen vast op 121,3 (2015 = 100).

Inkomensgrens 2022 2023 = 17700 gedeeld door 76,2 keer 121,3 = 28175,98  met afronding op een veelvoud van € 450,-

Dit betekent dat de inkomensgrens voor 2020 een bedrag is van € 27.900,-.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage 

Deze bijdrage kan gevraagd worden als de afstand tussen woning en dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt. Voor de indexering van de draagkrachtafhankelijke bijdrage is gebruik gemaakt van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) vervoersdiensten.

Inkomen vanaf

Tot

Eigen bijdrage

0

€ 36.900

nihil

€ 36.900

€ 43.650

€ 145

€ 43.650

€ 50.400

€ 630

€ 50.400

€ 56.700

€ 1.170

€ 56.700

€ 64.800

€1.715

€ 64.800

€ 71.100

€ 2.300

€ 71.100

 Voor elke € 5.000,- erbij

€ 550

Het indexcijfer voor 2020 is dit 109,44. Het indexcijfer daalt in 2021 tot 106,66.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage = Eigen bijdrage 2020/2021 gedeeld door 109,44 keer 106,66 met afronding op een veelvoud van € 5,-

Kilometervergoeding 

Ouders komen in aanmerking voor vergoeding per kilometer als zij zelf het vervoer regelen met toestemming van of op verzoek van het college van B&W. Deze vergoeding wordt doorgaans berekend op basis van de de algemeen gebruikelijke belastingvrije kilometervergoeding van € 0,19. Voor de afstand wordt gerekend met de kortste afstand tussen de woning en de school. Dit is vrijwel gelijk met de reguliere vergoeding aan chauffeurs en dient ’s morgens ook de retourreis en ’s middags ook de heenreis van de chauffeur vergoed te worden. Met een kilometervergoeding van €0,19 vergoed je per dag 4 x de reis. In het geval gemeenten het zogenaamde schijvenmodel hanteren wordt de heen- en terugreis tweemaal vergoed. 

Er wordt geen vergoeding verstrekt wanneer de leerling ook tussen de middag wordt vervoerd. 

De vergoeding voor het gebruik van een eigen fiets bedraagt € 0,09 per kilometer. De bedragen worden uitgekeerd voor de kilometers die de leerling aflegt. 

Meer informatie

De volgende bronnen zijn voor dit bericht gebruikt: