De VNG is het met de Algemene Rekenkamer eens dat het zorgelijk is dat het in Nederland onvoldoende lukt om kwetsbare kinderen te beschermen. Gemeenten hebben daarom de afgelopen jaren fors extra geïnvesteerd in de jeugdbescherming. Maar zij constateerden dat dit de situatie alleen maar tijdelijk verbeterde.

Download het rapport van de Algemene Rekenkamer

Ingewikkelde keten

Er zijn verschillende oorzaken voor de problemen in de jeugdbescherming. De keten is te ingewikkeld, waardoor kinderen en gezinnen een estafette langs organisaties lopen. In steeds meer gezinnen spelen opvoedproblemen, door de toename van het aantal complexe scheidingen, schuldenproblemen, problemen rondom huisvesting enzovoorts. Deze complexe problemen zorgen voor een hogere werkdruk in de keten, terwijl het werven en behouden van personeel tegelijkertijd erg lastig is door de krapte op de arbeidsmarkt. Hierin zijn verschillen te zien tussen gemeenten en regio’s, waardoor het landelijke beeld niet eenduidig is. 

Zorgvuldig het stelsel veranderen

De gecertificeerde instellingen (GI’s), het rijk en de VNG werken gezamenlijk aan verbeteringen voor de lange en korte termijn. De aanbevelingen van de rekenkamer sluiten hier voor een belangrijk deel op aan. Voor de lange termijn zet de VNG in op het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming en de Hervormingsagenda Jeugd. De VNG onderschrijft de aanbeveling van de rekenkamer om deze veranderingen zorgvuldig in te voeren met oog voor de uitvoerbaarheid.

Perspectief op snelle verbetering

Voor perspectief op snelle verbetering, is de VNG in gesprek met het rijk over de invoering van een reëel landelijk tarief. Met dit tarief kan in de werkdruk binnen de GI’s omlaag, de hulp aan kinderen en gezinnen worden verbeterd en het beroep van jeugdbeschermer aantrekkelijker worden. Passende financiering van het rijk is voor de invoering van dit landelijk tarief is een belangrijke randvoorwaarde.