In 2023 daalde het aantal geregistreerde misdrijven per 10.000 inwoners in gemeenten gemiddeld licht. De daling is onder meer te zien in het aantal geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven. Dit blijkt uit de open data van de politie over 2023, die nu te vinden zijn op Waarstaatjegemeente.nl.

Dantumadeel gemeente met laagste criminaliteitscijfer

De gemeente Dantumadeel in Friesland komt goed uit de cijfers met het laagste aantal geregistreerde misdrijven per 10.000 inwoners over het jaar 2023. De hoogste criminaliteitscijfers komen uit de grote steden. Amsterdam en Rotterdam zijn de gemeenten met de hoogste totaal aantallen geregistreerde misdrijven per 10.000 inwoners. Al zijn er ook enkele kleinere gemeenten met een hoog aantal misdrijven per 10.000 inwoners. De data van de afgelopen 10 jaar laten zien dat het landelijke totaal aantal geregistreerde misdrijven in de periode 2014 tot 2018 is gedaald. Sinds 2018 zijn de aantallen relatief stabiel met lichte jaarlijkse schommelingen.

Politiedata 2023 op Waarstaatjegemeente.nl

Via het dashboard Openbare Orde en Veiligheid op Waarstaatjegemeente.nl zijn de politiedata van elke gemeente over het jaar 2023 te raadplegen. Het is mogelijk om de cijfers te vergelijken met andere gemeenten, landelijke en lokale gemiddelden en voorgaande jaren. Dit geeft een duidelijk inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van misdaad en veiligheid in gemeenten. Op het dashboard zijn indicatoren te zien zoals diefstal en inbraak, diefstal van motorvoertuigen, brandstichting en zedenmisdrijven. In de database is de gehele dataset te bekijken.

De data van de politie zijn uitgesplitst in enkele hoofdthema’s waaronder drugsmisdrijven, geweldsmisdrijven, seksuele misdrijven, verkeersmisdrijven, vermogensmisdrijven, wapenhandel en vernielingen. Ieder hoofdthema is uit te splitsen in onderliggende categorieën zodat de gemeente zeer gerichte rapportages kan maken. 

Meer informatie