Kennisbank Impactanalyse (68)

In dit overzicht staat een selectie van uitgevoerde impactanalyses en uitvoeringstoetsen. Lees meer over het hoe en waarom van deze toetsen en impactanalyses.

Uitvoeringstoets lagere regelgeving Spreidingswet asiel

Deze rapportage gaat, in aanvulling op de eerder uitgevoerde uitvoeringstoets op de Spreidingswet asiel, in op de uitvoerbaarheid van een (eerste) deel van de lagere regelgeving gekoppeld aan dit wetsvoorstel. Hierbij gaat het om het Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen en de Regeling specifieke uitkeringen Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, die beiden op 26 mei 2023 in consultatie zijn gegaan.  

De uitvoeringstoets brengt de gemeentelijke uitvoerbaarheid van de in deze regelgeving vastgelegde onderwerpen in beeld en gaat in op de vraag wat er voor gemeenten (nog) nodig is om deze regelgeving succesvol te implementeren en ermee te werken. Er wordt nog meer lagere regelgeving bij het wetsvoorstel verwacht, deze is nog in voorbereiding, hier zal in een later stadium ook een uitvoeringstoets op worden uitgevoerd. 

 

Domein
 • Sociaal domein
In opdracht van
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
Jaartal
2023

Uitvoeringstoets Participatiewet in Balans

De Participatiewet (2015) die de bijstand regelt, pakt niet altijd uit zoals bedoeld stelde het Kabinet in 2021. De ambitie is om meer te werken vanuit vertrouwen en daarbij ruimte te bieden voor maatwerk. Hieruit is het programma Participatiewet in Balans gestart, dat bestaat uit een drietal sporen met als doel bestaanszekerheid, participatie en handhaving in evenwicht te brengen. Spoor 1 is het wetsvoorstel Participatiewet in Balans, dat bestaat uit ruim twintig maatregelen. Deze uitvoeringstoets geeft inzicht in de uitvoeringsconsequenties van deze aanpassingen voor gemeentelijke organisaties.

Bovendien geeft de uitvoeringstoets aanbevelingen en randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van de gewijzigde regelgeving bij gemeenten. Hierbij wordt ingegaan op wat er wijzigt in de werkwijze en organisatie van de gemeente. Daarnaast is er aandacht voor of gemeenten voldoende toegerust zijn voor een doeltreffende uitvoering, welke kosten en besparingen voor de gemeentelijke uitvoering aan het wetsvoorstel verbonden zijn en wat de verwachte effecten zijn.

Meer informatie

Begeleidende tekst (PDF, 100kB)

Domein
 • Sociaal domein
In opdracht van
 • Ministerie SZW
Jaartal
2023

Uitvoeringsscan ex-partner regeling (hersteloperatie toeslagen)

In aanvulling op de wet Hersteloperatie Toeslagen, richt de ex-partnerregeling zich op ex-partners waarvan het aannemelijk is dat zij merkbare gevolgen ondervonden van de problemen rondom de kinderopvangtoeslag bij hun voormalige toeslagpartner. De herstelregeling voorziet in een zelfstandige aanspraak op een forfaitaire compensatie en in aanvullende maatregelen, gericht op het faciliteren van een nieuwe start voor erkende ex-partners. Deze uitvoeringsscan geeft een indicatie van de uitvoeringsconsequenties van de regeling voor gemeenten.

De belangrijkste verandering bij gemeenten door de ex-partner regeling is de toename van de groep waarvoor gemeenten brede ondersteuning biedt, ondersteunt bij het doorlopen van de schuldenaanpak en publieke schulden kwijtscheldt bij erkende ex-partners. Belangrijkste aandachtpunten zijn de benodigde capaciteit voor brede ondersteuning, wie wel en wie niet onder de regeling vallen en de uitlegbaarheid van de regeling. Het belangrijkste risico is de schaarste aan goed gekwalificeerde hulpverleners. Voldoende voorbereidingstijd voor gemeenten om de extra capaciteit te organiseren en heldere communicatie vanuit het Rijk /UHT over de doelgroep, zijn dan ook belangrijke randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering. Bovendien is eenduidige ketenbrede communicatie over de (on)mogelijkheden ten aanzien van de brede ondersteuning door gemeenten noodzakelijk.

Domein
 • Sociaal domein
In opdracht van
 • Ministerie van Financiën
Jaartal
2023

Uitvoeringsscan stelselherziening financiering kinderopvang

In het coalitieakkoord is afgesproken om het stelsel voor kinderopvangtoeslag te herzien. Er is een eerste concept van het nieuwe financieringsstelsel voor kinderopvangtoeslag ontworpen, dat per 2027 moet ingaan. Doel is het stelsel te vereenvoudigen en het voor ouders te vergemakkelijken om arbeid en zorg te combineren. Ten opzichte van de huidige situatie leidt dit tot een rechtstreekse betaling van de overheidsbijdrage aan kinderopvangorganisaties, waarbij ouders zelf 4% bijdragen plus eventueel extra kosten die een opvang rekent bovenop de maximum uurvergoeding van het Rijk. Ouders die voldoen aan de arbeidseis van minimaal 1 uur per maand, hebben recht op 230 uren per maand vergoeding.

Deze uitvoeringsscan schetst een eerste beeld van de impact van de stelselherziening voor gemeenten en inwoners. Hierbij is ingegaan op de ontwikkeling van het kind en kansengelijkheid, participatie van inwoners en toezicht en handhaving, waar nog veel onduidelijkheden in het voorgestelde ontwerp over zijn. Gemeenten zien flinke risico’s voor de toegankelijkheid en kwaliteit van de kinderopvang en de kans op segregatie toenemen. Om deze en andere ongewenste effecten tegen te gaan, hebben gemeenten extra middelen nodig om hun rollen en verantwoordelijkheden te kunnen blijven uitvoeren. Bovendien pleiten gemeenten voor verruiming van de arbeidseis, een prijsplafond om grote prijsstijgingen te voorkomen en om voorrang te geven aan kinderen in de Voorschoolse Educatie (VE) en met Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Domein
 • Sociaal domein
In opdracht van
 • Ministerie SZW
Jaartal
2023

Uitvoeringstoets algemene maatregel van bestuur (amvb) ‘Reële prijzen Jeugdwet’

In verschillende gemeentes en regio’s zijn er discussies met aanbieders van jeugdzorg over de vraag wat reële prijzen zijn. Financiële tekorten bij gemeenten hebben de afgelopen tijd bijgedragen aan soms moeizame discussies tussen aanbieders en gemeente. Zo zijn er verschillende rechtszaken geweest tussen aanbieders en gemeenten over de gehanteerde prijzen. Het doel van deze amvb is dat gemeenten en aanbieders bij het opstellen een het contract zorgvuldiger tot een reële prijs komen en dat wordt bijgedragen aan de continuïteit van de dienstverlening. De randvoorwaarde hierbij is dat aanbieders transparantie bieden in de opbouw van kostprijzen.

In deze uitvoeringstoets is specifiek gekeken naar de uitvoerbaarheid van de amvb reële prijzen jeugd en de invloed op de werkzaamheden rondom de inkoop van jeugdhulp en preventie door gemeenten. De conclusie van uitvoeringstoets is dat de amvb uitvoerbaar is voor gemeenten, nadat er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Deze randvoorwaarden hebben betrekking op het adequaat adresseren van (1) het risico dat de amvb de focus legt kosten en daardoor ten koste kan gaan van kwaliteit; (2) het risico dat de amvb een kosten opdrijvend effect heeft; (3) de uitleg en communicatie richting gemeenten.

Domein
 • Sociaal domein
In opdracht van
 • Ministerie VWS
Jaartal
2023

Uitvoeringsscan verkorting Msnp

Per 1 juli 2023 is de aflostermijn van het minnelijke schuldhulpverleningstraject (Msnp) gehalveerd van 36 maanden naar 18 maanden (in samenhang met de verkorting van de looptijd van de Wsnp). Dit kan verschillende gevolgen hebben voor de uitvoering bij gemeenten.

Deze notitie brengt de uitvoeringsconsequenties van de verkorting van de aflosperiode van de Msnp in beeld. Hierbij is beschreven in hoeverre het primaire proces en bedrijfsondersteunende processen gaan veranderen. Bovendien is gekeken naar de implementatie, specifieke aandachtspunten en issues. Afgesloten wordt met conclusies en aanbevelingen.

Domein
 • Sociaal domein
In opdracht van
 • VNG
Jaartal
2023
Document

Impactanalyse Wet Inburgering Plateau 2

Deze impactanalyse richt zich op de gegevensuitwisseling in de inburgeringsketen. De Wet inburgering 2021, waarbij gemeenten een regierol kregen in het inburgeringsproces, had ook gevolgen voor de gegevensuitwisseling die tussen ketenpartners plaatsvindt. Ter voorbereiding op de implementatie van de wet is een ketenarchitectuur opgesteld, die uitgaat van drie plateaus. In deze ketenarchitectuur werd de gegevensuitwisseling tussen de landelijke ketenpartners beschreven, met name COA, DUO en gemeenten.

Plateau 2, dat inmiddels is uitgewerkt, zet een volgende stap in de gegevensuitwisseling tussen de landelijke ketenpartners. Plateau 2 van de ketenarchitectuur inburgering houdt in de kern in, dat de bestaande vormen van gegevensuitwisseling door middel van portals vervangen worden door automatische koppelingen. Ten behoeve van de implementatie, biedt deze impactanalyse inzicht in de uitvoeringsconsequenties van plateau 2 voor gemeenten.

Domein
 • Sociaal domein
In opdracht van
 • Ministerie SZW
Jaartal
2023

Impactanalyse Mobiliteitsdata

Het Ministerie van IenW heeft het initiatief genomen om een registratie op te zetten over het wegennetwerk van Nederland. Gemeenten beheren landelijk bezien het grootste gedeelte, dat wordt gebruikt ten behoeve van de uitvoering van taken in het mobiliteitsdomein. Dit onderzoek brengt de invulling van de rol van gemeenten als gebruiker en bronhouder van informatie over het wegennetwerk, een netwerkregistratie voor mobiliteitsdata in kaart.

Ten eerste inventariseert dit onderzoek de hoofdlijnen van de informatiebehoefte en meerwaarde van mobiliteitsdata voor alle lagen binnen gemeenten. Daarnaast is de wegennetwerk-registratie met inhoud van de registratie, de architectuur, de beoogde governance, het nieuwe procesverloop en de financiering van de wegennetwerk-registratie conceptueel uitgewerkt. Tot slot wordt de impact van deze wegennetwerk-registratie op de gemeentelijke uitvoering geanalyseerd.

Domein
 • Informatievoorziening en -veiligheid
In opdracht van
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Jaartal
2023

Impactanalyse nieuwe procedure ID-kaarten voor gedetineerden

Per 1 september 2023 wordt de burgemeester van de gemeente waarin een penitentiaire inrichting (PI) is gevestigd, bevoegd identiteitskaarten aan gedetineerden in die PI te verstrekken, ook al staat de gedetineerde in een andere gemeente ingeschreven. Het doel van deze voorgenomen wijziging van het paspoortbesluit is om gedetineerden die geen geldig identiteitsbewijs hebben, tijdens detentie van een ID-kaart te voorzien en daarmee te helpen met hun re-integratie in de samenleving.

Deze impactanalyse kijkt naar de impact van deze nieuwe procedure op gemeenten en geeft inzicht in de uitvoerbaarheid en de impact van de gewijzigde regelgeving op de gemeenten. In de impactanalyse zijn de tijdsbesteding en de kosten voor het verstrekken van ID-kaarten geraamd. Tevens geeft de impactanalyse aanbevelingen voor een succesvolle implementatie van de gewijzigde regelgeving bij gemeenten.

Domein
 • Dienstverlening en bedrijfsvoering
In opdracht van
 • Ministerie BZK
Jaartal
2023

Impactanalyse LAA-motie

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) heeft als doel om de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) te verhogen. De Tweede Kamer heeft in 2022 een motie aangenomen waarin ze de regering verzoekt in gesprek te gaan met de gemeenten en te onderzoeken wat de uitvoeringslasten zijn voor de colleges van burgemeester en wethouders als ze burgers actief informeren over het LAA-signaal en de inhoudelijke grondslag daarvan.

In de impactanalyse zijn de uitvoeringsconsequenties van het actief informeren van burgers in beeld gebracht, waarbij verschillende varianten van actief informeren zijn bekeken.

Domein
 • Dienstverlening en bedrijfsvoering
In opdracht van
 • Ministerie BZK
Jaartal
2023