Kennisbank Impactanalyse (75)

In dit overzicht staat een selectie van uitgevoerde impactanalyses en uitvoeringstoetsen. Lees meer over het hoe en waarom van deze toetsen en impactanalyses.

Uitvoeringsscan Wkpb & Omgevingswet

De inwerktreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft gevolgen voor de kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen. De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) blijft bestaan, wel wijzigt de grondslag van een aantal publiekrechtelijke beperkingen die hieronder vallen. Het Ministerie van Meer lezen

Uitvoeringstoets Van school naar duurzaam werk

De ongelijkheid op de arbeidsmarkt tussen jongeren is toegenomen. Het verschil in arbeidsdeelname en werkloosheid tussen jongeren zonder startkwalificatie, mbo’ers en hbo- en wo-gediplomeerden is structureel groot, ongeacht de stand van de economie. Om dit te veranderen omvat het wetsvoorstel Meer lezen

Uitvoeringstoets Wet handhaving sociale zekerheid

Het wetsvoorstel Handhaving sociale zekerheid biedt een overkoepelend wetgevingskader voor de handhaving op de verschillende socialezekerheidswetten. Voor gemeenten betreft het de Participatiewet, de IOAW en IOAZ. Doel van de wet is om een minder strikt handhavingskader te bieden, dat gemeenten Meer lezen

Uitvoeringstoets Maatwerk bij terugvordering

Het initiatiefwetsvoorstel Maatwerk bij terugvordering roept gemeenten op om bij de terugvordering van uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW of IOAZ meer maatwerk toe te passen. Uitvoeringsmedewerkers die zijn geïnterviewd geven aan dat zij in de huidige praktijk ook al maatwerk Meer lezen

Uitvoeringstoets Regeling opvang ontheemden Oekraïne 2023

Als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne komen veel ontheemden vanuit Oekraïne naar Nederland. De Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) beschrijft de afspraken en richtlijnen die gemeenten inzetten ten behoeve van het opvangen van de ontheemden. Het voorstel is deze Meer lezen

Uitvoeringsscan afdracht beslag BVV

In 2021 is de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. In de memorie van toelichting is toegelicht dat gemeenten in de rol van derde-beslagene zelf kunnen afwegen of zij maandelijks of jaarlijks beslag afdragen. Op 23 maart 2023 Meer lezen

Uitvoeringstoets lagere regelgeving Spreidingswet asiel

Deze rapportage gaat, in aanvulling op de eerder uitgevoerde uitvoeringstoets op de Spreidingswet asiel , in op de uitvoerbaarheid van een (eerste) deel van de lagere regelgeving gekoppeld aan dit wetsvoorstel. Hierbij gaat het om het Besluit gemeentelijke taak mogelijk Meer lezen

Uitvoeringstoets Participatiewet in Balans

De Participatiewet (2015) die de bijstand regelt, pakt niet altijd uit zoals bedoeld stelde het Kabinet in 2021. De ambitie is om meer te werken vanuit vertrouwen en daarbij ruimte te bieden voor maatwerk. Hieruit is het programma Participatiewet in Meer lezen

Uitvoeringsscan ex-partner regeling (hersteloperatie toeslagen)

In aanvulling op de wet Hersteloperatie Toeslagen, richt de ex-partnerregeling zich op ex-partners waarvan het aannemelijk is dat zij merkbare gevolgen ondervonden van de problemen rondom de kinderopvangtoeslag bij hun voormalige toeslagpartner. De herstelregeling voorziet in een zelfstandige aanspraak op Meer lezen