Nieuws
6 juni 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/024
Geachte leden van college en gemeenteraad, In deze tweede nazending ontvangt u een nieuwe versie van de resolutie “Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief” van het bestuur en een aantal moties en preadviezen bij de volgende agendapunten: Agendapunt 7a. Meerjarig financieel perspectief gemeenten Agendapunt 8: Verantwoording bestuur...
Bestuurdersdag en BALV 2019
5 juni 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/023
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrief van 17 mei de agenda met een aantal bijlagen toegezonden voor onze ALV van 14 juni. In deze nazending ontvangt u een aantal stukken waaronder een aantal moties en preadviezen bij de volgende agendapunten: Agendapunt 7a: Meerjarig...
31 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/022
Geachte leden van college en gemeenteraad, In de ledenbrief van 10 mei jl. maakten we de enkelvoudige voordracht van de voordrachtscommissie bekend voor de invulling van een aantal vacatures in de bestuurlijke organisatie van de VNG. Daarbij is ook de mogelijkheid tot het stellen van andere kandidaten geopend. In de...
25 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/021
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding: het belang van een goed functionerende omgevingsdienst De bestuurlijke betrokkenheid bij - en het urgentiebesef voor - een gezonde en veilige leefomgeving voor inwoners en ondernemers neemt toe. Ontwikkelingen rondom stikstof, PFAS en de situatie bij Tata Steel maar ook het beoordelen van...
omgevingswet
17 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/020
Geachte leden van college en gemeenteraad, Vanaf 2026 is er voor gemeenten structureel zo’n €3 mld. minder beschikbaar voor het uitvoeren van gemeentelijke taken en biedt het accres vanaf 2027 te weinig vergoeding voor het opvangen van de autonome groei van de zorgtaken. Het is goed dat er nu een...
Jaarrekening met rekenmachine en pen
17 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/019
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor onze Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 14 juni 2023, 11.30-13.00 uur. Met de ledenbrief van 26 april 2023 ‘Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030’ ontving u eerder de concept-agenda voor de ALV...
Zaal stemt tijdens Najaars ALV
15 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/018
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Met de invoering van deze wet krijgen gemeenten een belangrijke rol bij het bevorderen van goed verhuurderschap. Zo moet iedere gemeente een meldpunt inrichten voor klachten over ongewenst gedrag van verhuurders en moeten...
Flat
10 mei 2023
Ledenbrief
Lbr.23/017
Geachte leden van college en gemeenteraad, De voordrachtscommissie heeft op 24 april kandidaten voorgedragen voor in totaal 10 vacatures in VNG-bestuur en -commissies. Hierna ontvangt u een toelichting op deze voordracht en de procedure richting de ALV van 14 juni. Met deze ledenbrief wordt ook de mogelijkheid tot het stellen...
Vrouwenhand met glas water aan vergadertafel
4 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/016
Geachte leden van college en gemeenteraad, Het kabinet heeft op vrijdag 28 april bekendgemaakt dat er de komende periode wederom grote aantallen asielzoekers worden verwacht. Dit betekent dat de opgaven op het gebied van opvang, huisvesting en integratie nog groter worden. Dat baart de VNG zorgen: door de stijgende aantallen...
Kinderen spelen buiten bij asielzoekerscentrum
26 april 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/015
Geachte leden van college en gemeenteraad, Ten behoeve van uw voorbereiding op de ALV van 14 juni ontvangt u hierbij alvast: de conceptagenda voor de ALV een toelichting op de wijze waarop wij in de toekomst op een andere manier ruimte willen geven voor moties en signalen van gemeenten in...
Zaal stemt tijdens Najaars ALV