Ledenbrief nummer
Lbr. 19/074

Er is een nieuw systeem (PGB2.0) in ontwikkeling om het gebruik van persoonsgebonden budgetten (pgb) door burgers (budgethouders) toegankelijker en eenvoudiger te maken. Dit nieuwe systeem vervangt het huidige (1.0) systeem. De invoering van PGB2.0 draagt bij aan verschillende doelen, waaronder: betere ondersteuning van de budgethouder en zijn/haar zorgverlener, verhogen van de rechtmatigheid van de pgb-uitgaven en reductie van de uitvoeringskosten.

De implementatie vindt gefaseerd plaats in tranches (groepen gemeenten en zorgkantoren). In aanloop hiernaartoe neemt een aantal voorlopergemeenten het systeem in gebruik.

Het systeem zoals dat nu wordt geïmplementeerd is nog niet af. In juni van dit jaar informeerde de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport de Tweede Kamer met een kamerbrief over de doorontwikkeling van het PGB2.0 systeem. De VNG zal – namens gemeenten - input leveren aan deze doorontwikkeling, waardoor het nieuwe pgb-systeem steeds wordt verbeterd op basis van gebruikerservaringen.

We verwachten binnen niet al te lange tijd een uitvraag te doen voor aansluiting van gemeenten. Voor de voorbereiding is gemiddeld zes maanden nodig, de exacte voorbereidingsperiode om een gemeente startklaar te maken hangt af van de omvang van de gemeente en de samenwerking binnen de (lokale) keten. U wordt geadviseerd om tijdig de benodigde capaciteit hiervoor te laten inplannen.

In deze ledenbrief informeren we u op hoofdlijnen over het implementatieproces en attenderen wij u op het belang van het tijdig starten met de interne voorbereiding bij uw gemeente.

Bijlage(n)