Ledenbrief nummer
Lbr. 13/092

Samenvatting
In deze notitie vragen we u toestemming te geven voor een collectieve financiering uit het gemeentefonds vanaf 2015 voor een drietal functies die vanwege de decentralisatie van de jeugdzorg in het gemeentelijk domein komen. Het gaat om:

Voor vier jaar:

I. Landelijke publieke informatiefunctie voor opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders, opvoeders en jeugdigen (Stichting Opvoeden)

II. Laagdrempelige vraagbaak voor Kinderen (Kindertelefoon)

Voor twee jaar:

III. Nazorg in het kader van adoptie (onderdeel van Stichting Adoptievoorzieningen).

Het ministerie van VWS is bereid om de middelen die gemoeid zijn met de functies die in dit voorstel staan beschreven en die nog niet toegevoegd zijn aan het huidige macrobudget, alsnog toe te voegen. Met andere woorden: gemeenten hoeven geen extra middelen opzij te zetten als gevolg van dit voorstel, het is slechts een verschuiving van opdrachtgeverschap en bijbehorende financiering. Deze verschuiving is te rechtvaardigen vanuit de nieuwe rol die gemeenten krijgen als integraal opdrachtgever en financier van het gehele jeugdstelsel, van preventie tot de zwaarste vormen van zorg.

Daarnaast vragen we u, voor de functie vertrouwenswerk een principebesluit te nemen dit collectief te financieren. De bestuurlijke commissie jeugd van de VNG heeft dit voorgesteld en we vragen u of u deze keuze wilt bevestigen. In de ALV van juni komen we met een concreet voorstel en een bedrag bij u terug.