Geachte woordvoerders wonen van de vaste Eerste Kamercommissie Binnenlandse Zaken,

Op 5 december behandelt u het wetsvoorstel Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014 (Eerste Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 190, A).

Wij willen u graag adviseren om in te stemmen met dit wetsvoorstel. Gemeenten hebben hier grote behoefte aan. Het kan de leefbaarheid in gemeenten ten goede komen.