Geachte dames en heren,

Woensdag 20 januari a.s. debatteert u met de ministers De Jonge en van Ark over Governance in de zorgsector, Inspectie IGJ, patiënten en cliëntenrechten en Zorgfraude. Vanuit de VNG willen we u het volgende meegeven over Zorgfraude:

  1. De aandacht voor de aanpak van zorgfraude door gemeenten groeit. Casuïstiek en verhalen in de media tonen de noodzaak daarvoor ondubbelzinnig aan. Ze laten ook zien dat de fraude zich in verschillende vormen manifesteert. Het rapport ‘Een wereld te winnen’ geeft inzicht in aard én aanpak van zorgfraude. Inmiddels zijn ruim 50% van alle gemeenten aangesloten op het Informatie Knooppunt Zorgfraude(IKZ).
  2. Gemeenten richten zich bij de inrichting van toezicht en handhaving vooral op preventie, om te voorkomen dat malafide zorgaanbieders (‘zorgcowboys’) hun intrede maken. Denk hierbij aan aanbesteding, inkoop en contractmanagement.
  3. Goed toezicht en de bestrijding van Zorgfraude is complex en vraagt om voldoende tijd en capaciteit. Ook is de gegevensdeling binnen gemeenten en met ketenpartners lastig. Vanuit meerdere onderzoeken -- o.a. Evaluatieonderzoek VWS naar de ondersteuningsaanpak van de VNG en de uitvoeringstoets van het Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg -- blijkt dat tijd en capaciteit niet altijd voorhanden is. De VNG ondersteunt gemeenten bij de aanpak van zorgfraude.
  4. Reactie VNG op het IGJ-rapport Wmo-toezicht 2019, waarin we verklaren dat we ons aansluiten bij het pleidooi van de IGJ om te (blijven) bouwen aan krachtig Wmo-toezicht.