Geachte woordvoerders landbouw en natuur,

U behandelt op 10 december de wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering, 35 600).  Graag geeft de VNG u het gemeentelijk standpunt hierop mee. Deze komen neer op de volgende drie punten:

  1. Op korte termijn is ruimte nodig voor ontwikkelingen zodat belangrijke maatschappelijke opgaven gerealiseerd kunnen worden;
  2. Een helder samenhangend toekomstbeeld is nodig voor het landelijk gebied zodat gebiedsgericht en met maatwerk een leefbaar platteland ontstaat;
  3. Pak stevig door op natuurherstel om te voldoen aan de Europese natuurwetgeving.