Geachte woordvoerders van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid,

U heeft 10 oktober een commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen. De VNG wil u namens gemeenten graag attenderen op het belang van een onderbouwde spuitzonering ten behoeve van de woningbouw dan wel overige mogelijk belangrijke gebruiksfuncties zoals scholen, sportvoorzieningen, tijdelijke huisvesting enz.)