Geachte leden van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

U heeft op 24 juni het commissiedebat Gezond en Veilig Werken. Een aantal agendapunten betreffen het asbestdossier.

Wij willen in het bijzonder aandacht vragen voor agendapunt 11 over de uitwerking van de op 17 november 2020 met algemene stemmen aangenomen motie over “het versterken van publieke sturing en handhaving op het asbestdossier”. 

Concreet verzoekt die motie “door te pakken en de uitgangspunten van het rapport van Frissen serieus te nemen bij de aanpak en daarmee als overheid de publieke sturing en handhaving op het asbestdossier te versterken, en de Kamer te informeren over de stand van zaken in het eerste kwartaal van 2021”.