Ledenbrief nummer
ECSD/N201401173

Geachte heren Asscher en Dekker,

In deze brief presenteren wij u ons nadere uitwerkingsvoorstel voor het VNG peuterscenario, dat wij eerder in onze brief van 12 februari 2014 aan u toezonden. In de brief hebben wij u een scenario geschetst met een ontwikkelrecht voor alle peuters van 2,5 – 4 jaar. Met dit scenario wordt een einde gemaakt aan het huidige versnipperde stelsel van voorschoolse voorzieningen, met verschillende financieringsbronnen, verschillende kwaliteitseisen en verschillende toezichtkaders. Binnen de beschikbare rijksmiddelen voor kinderopvang, onderwijsachterstandenbeleid en de decentralisatieuitkering voor peuterspeelzalen zou voldoende financiële ruimte moeten zijn voor uitvoering van ons voorstel. Zodoende kunnen we vanaf 2016 alle peuters in Nederland een goed toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig aanbod geven. Het ontwikkelrecht voor alle peuters is een eerste belangrijke stap in het streven naar een integrale en inclusieve basisvoorziening voor alle 0 tot 12 jarigen. Voor deze ‘stip aan de horizon’ bestaat een breed draagvlak. Dit blijkt onder andere uit de gezamenlijke brief van de Brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep, PO-Raad en VNG (16 september 2013)