Ledenbrief nummer
Lbr. 22/068

Geachte leden van college en gemeenteraad,

In de ALV van de VNG van 2 december jl. hebben we u voor het laatst geïnformeerd over het overleg met het rijk over de Hervormingsagenda Jeugd en het bijbehorend financieel kader. Daar waar op ‘inhoud’ de afgelopen tijd goede stappen zijn gezet, bleek tot dusverre een grote afstand tussen partijen voor wat betreft het financieel kader. Ook in het bestuurlijk overleg van 5 december is daarover geen consensus bereikt. Daarna heeft het kabinet zich beraden op een bod aan de gemeenten.

Het rijk heeft ons op 19 december een bod gedaan. We hebben dit bod getoetst aan onder meer de uitspraak van de Commissie van Wijzen en aan de motie van de gemeente Krimpenerwaard, zoals die in de ALV van 2 december is aangenomen. Meer in het bijzonder gaat het dan om de volgende criteria:

  • De agenda vergt een valide onderbouwing van de maatregelen en een reëel tijdpad.
  • Compensatie van gemeenten bij het optreden van tekorten als zij zich afdoende hebben ingespannen bij het treffen van maatregelen.
  • Een onafhankelijke commissie die daarover oordeelt.