Ledenbrief nummer

Lbr 19/053

VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben samen een werkstructuur ontwikkeld die moet zorgen voor een sluitend netwerk waarmee in elke regio de samenwerking tussen het zorgdomein en het sociaal domein tot stand komt. Deze werkstructuur is in maart jl. in het bestuurlijk overleg VWS-VNG-ZN gepresenteerd. We willen toewerken naar een landsdekkende, structurele samenwerking. Dat vraagt van zowel zorgverzekeraars als gemeenten inzet.

In deze ledenbrief leest u wat dat van gemeenten en regio’s vraagt. De werkstructuur betekent een stap voor u en de andere gemeenten in de regio. Van belang is dit goed te organiseren. Het is daarom ook belangrijk om de regiobijeenkomsten bij te wonen. Daarmee laten gemeenten tevens zien dat zij de samenwerking belangrijk vinden.