Ledenbrief nummer
Lbr. 17/054

De septembercirculaire 2017 vemeldt dat het Rijk in 2018 een bedrag van € 27,8 miljoen toevoegt aan de integratie-uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds. Dit bedrag is afkomstig uit de middelen van de beleidsregel/afbouwregeling zorginfrastructuur 2015-2017. (De beleidsregel verviel per 1-1-2015 door de Hervormingen in de Langdurige Zorg en de daaruit voortgekomen afschaffing van de AWBZ.)

Het ministerie VWS heeft het bedrag structureel op de begroting gereserveerd voor gemeenten. De middelen zijn niet geoormerkt. De gemeenten hebben de beleidsvrijheid om het geld in te zetten voor projecten waardoor kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

In deze ledenbrief lichten we de geschiedenis van de regeling zorginfrastructuur toe en leggen we uit hoe gemeenten de extra middelen kunnen inzetten.

Volledige brief