Ledenbrief nummer
ECSD/U201502098

Geachte heer Plasterk,

Op 12 november jl. heeft de Commissie Toekomst Beschermd Wonen haar advies aangeboden aan het bestuur van de VNG. Deze commissie, onder voorzitterschap van dhr. E. Dannenberg, heeft zich op verzoek van de VNG gebogen over de manier waarop de Nederlandse gemeenten het beschermde wonen in de toekomst vorm kunnen geven. Daarbij was de Commissie gevraagd haar inhoudelijke visie te geven en aandacht te hebben voor vormen van gemeentelijke samenwerking en de financiële verdeling van de beschikbare middelen.