Geachte leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid,

Eind maart heeft de Raad van State advies uitgebracht over het vraagstuk rond binnengemeentelijke informatiedeling in relatie tot de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Onlangs heeft de minister van Justitie en Veiligheid zijn reactie (mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan u gestuurd (Kamerstuk 2618939). Voor ons is dat aanleiding om u deze brief te sturen met onze visie op het Raad van State rapport en het vraagstuk rond binnengemeentelijke informatiedeling. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft zich eerder al via een brief aan beider ministers uitgelaten over dit onderwerp (brief d.d. 2 mei 2019).