Ledenbrief nummer
Lbr. 18/021

Het bestuur heeft op 14 februari overeenstemming bereikt met Rijk, provincies en waterschappen over de “Programmastart IBP” (bijlage). Deze bevat uitgangspunten voor samenwerking aan maatschappelijke vraagstukken en meegroeien van het gemeentefonds met de rijksuitgaven.

Het bestuur legt de uitgangspunten in de Programmastart IBP met een positief advies aan u voor.

In de ledenbrief van 16 mei, COS/U201800330 (bijlage), hebben wij u eerder geïnformeerd over:

  • onze inzet in de afgelopen periode richting het nieuwe kabinet
  • het Interbestuurlijk Programma (IPB) met kabinet, provincies en waterschappen
  • de toezeggingen van het kabinet op vier belangrijke knelpunten in het sociaal domein
  • het financieel perspectief van gemeenten in de komende raadsperiode.

In deze ledenbrief schetsen wij u de belangrijkste overwegingen van het bestuur om, vooruitlopend op definitieve besluitvorming in de ALV van 27 juni, op basis van de uitgangspunten in de Programmastart IBP gezamenlijk te werken aan maatschappelijke vraagstukken.

Parallel is met het kabinet gesproken over vier knelpunten in het sociaal domein: stapeling van tekorten voor een aantal gemeenten, tekorten in de Bundeling Uitkeringen inkomensvoorzieningen (BUIG), volumegroei in de uitgaven voor jeugd en de gevolgen van openeinde regelingen. Op deze knelpunten gaan wij in bij agendapunt 8 van deze ALV “Verantwoording over uitvoering moties sociaal domein”. Daarbij doet het bestuur u ook voorstellen voor een Fonds tekortgemeenten. 

De afspraken met het kabinet op knelpunten sociaal domein maken geen deel uit van het IBP.

Wel bepalen deze afspraken samen met het IBP het financiële kader voor de komende periode.