Geachte heer Zoet,

Op 11 april jl. ontving ik uw brief namens de Taskforce culturele en creatieve sector aan de VNG met daarin uw oproep aan de staatssecretaris om met ons in overleg te treden. U benadrukt de noodzaak van de doorstroom van rijksmiddelen t.b.v. coronasteun voor de culturele sector die via gemeenten is uitgekeerd. U geeft uw zorgen aan over gemeenten die de middelen nog niet (geheel) hebben besteed of hebben ingezet ten gunste van de culturele sector. Deze middelen zouden gemeenten gebruiken voor andere knelpunten, gaf u eerder aan in uw brief aan de Tweede Kamer
van 8 maart jl..