Ledenbrief nummer
ECLBR/U201401249

Geachte burgemeester,

Jaarlijks keren rond de 1500 plegers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven terug in de maatschappij. De informatievoorziening Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) zorgt er voor dat u, als burgemeester, tijdig wordt geïnformeerd alvorens  een van deze (ex-)gedetineerden in uw gemeente  terugkeert. Op basis daarvan kunt u een beoordeling maken van eventuele risico's voor  de openbare orde als gevolg van de terugkeer en waar nodig maatregelen treffen om deze te voorkomen. Dit beschermt niet alleen de belangen van de samenleving (de gemeente, wijk of buurt waarin de ex-gedetineerde terugkeert), maar ook die van de (ex-)gedetineerde in kwestie. Met deze brief willen wij u informeren over de mogelijkheid om, net als bijna 200 andere gemeenten, van de informatievoorziening BIJ gebruik te maken.