Ledenbrief nummer
U201800184

Geachte heer Grapperhaus,

Aanleiding: korte voorgeschiedenis
Op 8 februari jongstleden heeft u, mede namens de minister voor Medische Zorg het concept wetsvoorstel “Uniform experiment gesloten coffeeshopketen” gestuurd.  Bij dit wetsvoorstel heeft u een onafhankelijke adviescommissie ingesteld die binnen drie maanden advies gaat uitbrengen over de meer specifieke invulling van dit experiment.

Op 9 maart jongstleden heeft u de adviesvragen aan de Onafhankelijke Commissie Experiment Gesloten Coffeeshopketen openbaar gemaakt. U heeft ons gevraagd om een advies naar u toe te sturen over de invulling van het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt. Hierbij voldoen wij graag aan uw verzoek.