Ledenbrief nummer

Lbr. 19/034

Gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht is voor gemeenten belangrijk om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van inwoners, bedrijven en bestuurders. Door de beleidsarme onderdelen in de gemeentelijke organisatie meer gezamenlijk vorm te geven, ontstaat er ruimte om lokaal maatwerk te bieden op de gemeente-specifieke uitdagingen. In 2017 voegde de ALV daarom een derde functie aan de vereniging toe: Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

GGU is uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel van onze Vereniging en is onderdeel van de VNG Meerjarenstrategie 2020-2024. In lijn met de VNG Meerjarenstrategie, is het meerjarenprogramma GGU 2020-2024 opgesteld. Dit meerjarenprogramma is een kadernota en biedt duidelijkheid over wat gemeenten de komende jaren kunnen verwachten aan gezamenlijke gemeentelijke uitvoering: samen inspelen op nieuwe wetgeving, nieuwe technologie en ontwikkelingen die alle gemeenten raken. 

Het bestuur benadrukt het belang van de uitvoering. Zonder effectieve uitvoering verliezen gemeenten aan kracht. Gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht is voor gemeenten noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van inwoners, bedrijven, gemeentelijke organisaties en bestuurders.

Het Bestuur legt de volgende voorstellen (bedragen inclusief btw) aan u voor:

1. A.   Meerjarige voortzetting van de structurele activiteiten, waarmee de ALV eerder heeft ingestemd. De begrote kosten hiervoor bedragen €28,7 mln in 2020. Dit betreft o.a.:

  • Gemeenten ondersteunen bij digitale veiligheid;
  • Gemeenten ondersteunen bij het voldoen aan nieuwe wetgeving door middel van uitvoeringstoetsen, impactanalyses en implementatieondersteuning;
  • Beheer van voorzieningen die beschikbaar zijn voor alle gemeenten, zoals het 14+ netnummer, de taxatiewijzer WOZ, het gemeentelijk gegevensknooppunt in het sociaal domein, de raamcontracten in het sociaal domein en standaarden zoals de Gemeentelijke ICT Inkoopvoorwaarden (GIBIT);
  • Gezamenlijk leveranciersmanagement.


1. B.   De opzet en uitvoering van een meerjarig programma voor de vernieuwing van de informatievoorziening van gemeenten (Common ground). Dit is nodig is voor betere dienstverlening, versterking van de samenwerking in de ketens van werk en inkomen en de omgevingswet en het voorkomen van onnodige dataduplicatie. De kosten hiervoor zijn voor 2020 begroot op €18,9 mln.

1. C.   Een beperkt aantal korte projectmatige activiteiten uit te voeren, zoals de ontwikkeling van praktische instrumenten om ondermijning tegen te gaan of het creëren van meer financieel inzicht in de zorgkosten zodat gemeenten hier beter op kunnen sturen. Hiervoor is in 2020 €4,7mln begroot.

2.  Gemeenten in 2020 voor de eerste jaarschijf van het meerjarenprogramma een bedrag van €52,3 miljoen beschikbaar te laten stellen via het Fonds GGU. Deze bijdrage is gelijk aan de gemeentelijke bijdrage voor 2019. Aanvullend is voor 2020 nog een bedrag van €12,7 miljoen beschikbaar (onderhanden werk van de afgelopen jaren plus aanvullende subsidies).

Indien de ALV instemt met deze voorstellen zal het VNG Bestuur deze uitwerken in een jaarplan 2020 samen met een meerjarenbegroting tijdens de Buitengewone ALV ter informatie aan leden zal worden voorgelegd.