Ledenbrief nummer
Lbr. 18/028

Op de ALV van 2017 is ingestemd met de verankering van de randvoorwaarden om de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering vorm te geven, waarbij de VNG de rol heeft gekregen om gemeenten te ondersteunen. Zo is een College van Dienstverleningszaken (CvD) ingesteld dat het bestuur adviseert over het vaststellen van standaarden en bestuurlijke richting geeft aan de uitvoering van de gezamenlijke activiteiten er is een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (Fonds GGU), ingericht waaruit gezamenlijke activiteiten kunnen worden gefinancierd, en er is een Taskforce Samen Organiseren gestart om de beweging van samen organiseren aan te jagen. De Taskforce en het CvD hebben de eerste inhoudelijke en procesmatige resultaten geboekt.

Zoals is vastgelegd in de statuten van de VNG, worden de activiteiten in het kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering jaarlijks ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). De activiteiten worden grotendeels gefinancierd uit het in 2017 ingestelde Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (Fonds GGU), waaraan alle VNG-leden naar rato van het aantal inwoners bijdragen. Voor 2019 worden hiernaast activiteiten voorzien die gefinancierd kunnen worden vanuit de onderuitputting van eerdere uitnamen uit het Gemeentefonds.