Ledenbrief nummer
Lbr. 19/082

Nadat de Raad van State oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof niet voldeed, is de toestemmingsverlening voor projecten tijdelijk stilgelegd. Inmiddels is een aantal besluiten genomen waardoor het sinds 11 oktober weer mogelijk is om, onder voorwaarden, natuurvergunningen te verlenen. Dat betekent dat projecten weer op gang kunnen worden gebracht. In een aantal provincies zijn de aangepast beleidsregels weer ingetrokken. Het Rijk en de provincies werken er aan om uiterlijk 1 december met eenduidige regels te komen.

Nu wordt interbestuurlijk gewerkt aan een plan voor de lange termijn. Een belangrijk onderdeel daarvan is een gebiedsgerichte aanpak voor natuurherstel, bronmaatregelen en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De VNG vindt het belangrijk dat gemeenten actief aan die processen deelnemen. Daarnaast hebben we gepleit voor het instellen van een ‘drempelwaarde’, zodat projecten (bijvoorbeeld woningbouw) met een beperkte uitstoot snel doorgang kunnen vinden. Om dat in te kunnen stellen is het eerst nodig om bronmaatregelen te nemen.

Volledige brief