Handreiking
De energietransitie, integratie en ongelijkheid, lokale economie … Allemaal onderwerpen met een lokale en internationale dimensie, die samenkomen in de mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling. Gemeenten in Nederland én wereldwijd, dragen elk op hun eigen manier bij aan de realisatie ervan. Hoe? Lees verder.
Overig
Alle Global Goals en subdoelen overzichtelijk in één document.
Overig
Door een lokale SDG monitor te maken worden lokale overheden geïnformeerd over de stand van zaken in hun eigen gemeente en tegelijkertijd uitgedaagd, voor zover nodig, om nieuw beleid te ontwikkelen c.q. bestaand beleid te intensiveren om meer progressie te boeken en de realisatie van de SDG's dichterbij te brengen.
Overig
De Governance monitor duurzame gemeenten is ontwikkeld om de eerdere Lokale Duurzaamheidmeter en de jaarlijkse Nationale monitor duurzame gemeenten van Telos op elkaar af te stemmen. Met deze nieuwe monitor voor het meten van de bestuurskracht voor duurzame ontwikkeling wordt een flinke stap verder gegaan dan het maken van ranglijstjes...
Overig
Eind september 2015 gaven de regeringsleiders van 193 lidstaten van de Verenigde Naties in New York goedkeuring aan de resolutie “Onze wereld transformeren: de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling”. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals vormen de kern van deze resolutie. Vanwege het universele karakter van de doelen gelden...
Overig
Gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt om per 1 januari 2015 100% duurzaam in te kopen. Niet overal is deze afspraak echter gerealiseerd. Naar aanleiding van discussies hierover heeft het ministerie van IenM in juni 2015 Telos, Tilburg University, en VNG International gevraagd na te gaan of het algemene ambitieniveau op...