Handreiking
Een inclusieve, toegankelijke, duurzame wereld voor iedereen, dáár willen we naartoe. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol, door iedereen de kans te geven om mee te doen en daarnaast te verduurzamen. Deze handreiking helpt gemeenten om aan de hand van de 17 Global Goals een duurzaam lokaal inclusie beleid vorm...
Factsheet
Raadsleden staan voor grote opgaven. Die beslaan het sociale, economische én fysieke domein. Als de opgaven met elkaar verbonden zijn, betekent dit dat oplossingen ook in samenhang moeten worden gevonden. Het begrip brede welvaart bijvoorbeeld overstijgt economie en inkomen: het gaat ook over gezondheid, toegankelijkheid en inclusie, de kwaliteit van...
Handreiking
Wat hebben 17 internationaal afgesproken doelen voor duurzame ontwikkeling te maken met de dagelijkse praktijk van gemeenteraden? Aan de hand van 10 vragen schetsen we in deze handreiking de betekenis van de Global Goals in het mondiale streven naar duurzame ontwikkeling, de relatie tussen deze wereldwijde agenda en het lokale...
15 oktober 2020
Brief aan parlement
In week 44 (27-29 oktober 2020) behandelt u de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Building back better via programma’s op gebied van lokaal bestuur, met behulp van Nederlandse gemeentelijke expertise, in te zetten via VNG International’s Crisis and Transition support unit...
Handreiking
De meeste gemeenten zijn begonnen met het maken van de omgevingsvisie, op weg naar de invoering van de Omgevingswet. Een goede omgevingsvisie staat of valt met het maken van keuzes die goed te motiveren zijn en het afwegen van alle betrokken belangen. Deze handreiking helpt gemeenten in dit proces.