8 maart 2021
Ledenbrief
Lbr nr. 21/017 LOGA 21/001
In het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht uit 2017 (hierna: Akkoord) zijn per 1 januari 2018 afspraken gemaakt over de toekenning van een bruto compensatie voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Onlangs zijn nadere afspraken gemaakt over deze compensatie. De compensatie is gewijzigd van een bruto compensatie naar een netto compensatie.Ter voorkoming...
Factsheet
Met de verkiezingen voor de deur komen er bij gemeenten steeds meer vragen van medewerkers of zij werkzaamheden mogen verrichten in het stembureau van de gemeente waar zij wonen of werken. Hierbij kan het gaan om werknemers die benoemd worden in een stembureau, maar ook om werknemers die helpen bij...
30 oktober 2019
Ledenbrief
Lbr 19/085
Met onze ledenbrief informeren wij u over de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie in oprichting. Op 21 oktober jl. zijn de potentiële leden van de WSGO per brief geïnformeerd. Die brief is gestuurd aan bij de VNG aangesloten organisaties en organisaties die zijn geïnteresseerd in het toepassen van gemeentelijke arbeidsvoorwaarden op...
Overig
Met de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020 krijgt ook de Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs) een arbeidsovereenkomst in plaats van een ambtelijke aanstelling. Het model gaat uit van een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (oproepovereenkomst).
16 september 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/070 LOGA 19/069
Deze LOGA-brief gaat over de uitwerking van de afspraken in het akkoord Cao Gemeenten 1 januari 2019 – 1 januari 2021 die worden opgenomen in de Cao Gemeenten die op 1 januari 2020 ingaat tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Op 28 juni 2019 hebben...
16 september 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/069 LOGA 19/068
Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen per 1 oktober 2019, per 1 januari 2020, 1 juli 2020 en 1 oktober 2020. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Gemeenten 2019-2020. De CAR is voor het jaar 2019 voor iedereen...