Overig
Het Westfries Archief heeft een handzame infographic gepubliceerd om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van conversie en migratie van data. Infographic Migraie en conversie (website Westfries Archief) Leidraad Migratie en conversie (pdf, Westfries Archief)
Handreiking
Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer de Wijzigingswet Wet open overheid (Woo) aan, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo beoogt een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Daarom kent deze wet de verplichting om uit eigen beweging bepaalde categorieën informatie openbaar te...
Handreiking
Het proces van digitalisering waarbinnen de overheid steeds meer gegevens digitaal verwerkt, is al jaren aan de gang. Ook in de communicatie met burgers en bedrijven wordt de digitale weg steeds vaker gebruikt. Dit digitale verkeer zal na de invoering van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, waarin de burger...
7 januari 2021
Brief aan parlement
Geachte mevrouw Ollongren, Op maandag 14 december 2020 heeft er een Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen plaatsgevonden. Vanwege de afkondiging van een nieuw pakket aan maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden, heeft dit overleg in het teken van de Corona-crisis en de financiële effecten daarvan op de medeoverheden gestaan. Voor...
3 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/088
Data maken betere sturing en beslissingen door gemeenten mogelijk. Het rendement kan geoptimaliseerd worden door data te delen met maatschappelijke partners en andere overheden. Overheidsdata vormen een bron van economische groei, door bij te dragen aan onder meer de ontwikkeling van artificiële intelligentie. In deze ledenbrief gaan wij in op...
25 september 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/069
Via deze ledenbrief vragen wij uw aandacht voor het gebruik van berichtenservices en de archivering van tekstberichten. Veel bestuurders en ambtenaren maken gebruik van berichtenservices als sms en Whatsapp. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in 2019 de uitspraak gedaan dat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)...