10 maart 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/014
De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2023. De VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het rijk hebben, na gesprekken met alle betrokken stakeholders, gezamenlijk voor deze nieuwe datum gekozen. Het besluit is bekrachtigd in het Bestuurlijk Overleg met minister De Jonge voor...
Overig
De centrale vragen voor het rondetafelgesprek op 11 december 2019: Wat is de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 en meer in het bijzonder het DSO? Ligt de planning op schema en welke problemen doen zich voor?
Handreiking
De kern van deze publicatie is om de toelating van bedrijven te reguleren op basis van een beschikbaar gestelde milieuruimte per bedrijf, aan de hand van concrete milieunormen. Deze regels en normen worden gesteld in het belang van een goede ruimtelijke ordening/gezonde en veilige en fysieke leefomgeving, ten behoeve van...
Onderzoek, in opdracht van de VNG en BZK naar welke typen uitgaven gemeenten momenteel verhalen onder ‘financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen’ (Wro 6.24, lid 1, onder a, tweede deel zinsnede, voortaan ‘bijdragen r.o. Wro 6.24.1.a’ of gewoon ‘bijdrage r.o.’ of ‘bijdragen r.o’).
17 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Omgevingswet, U heeft tot 20 juni de mogelijkheid te reageren op het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (33118-118). De VNG heeft daar enkele opmerkingen op. Het Invoeringsbesluit regelt het overgangsrecht, en wijzigt of vult op onderdelen de AMvB’s aan die in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Vanwege de samenhang tussen diverse...