Overig
VNG Connect heeft drie e-learning modules aanpak laaggeletterdheid met name voor startende gemeentelijke beleidsmedewerkers. Het betreft de onderwerpen aanbesteding, monitoring en werving van laaggeletterden. De modules zijn in opdracht van het Rijk en in overleg met gemeenten ontwikkeld door de bureaus Cinop en Inbrain. VNG Connect: Drie e-learning modules aanpak...
Overig
Bij de educatie/aanpak laaggeletterdheid zijn kwaliteit en monitoring relevante aspecten. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling/OESO heeft derhalve in opdracht van Rijk en VNG onderzocht, ook in een aantal andere Europese landen, wat er al aan systemen is. Op basis daarvan heeft men beoordelingen en aanbevelingen gedaan, die de...
Overig
Rijk en gemeenten zijn van oordeel dat inzicht in categorieën met aantallen personen laaggeletterden nuttig is voor een gericht doelgroepbereik. Eens per 10 jaar is er een groot Europees onderzoek, Programme for International Assessment of Adult Competencies/PIAAC, de laatste keer in 2013 o.a. op de site ‘Waar staat je gemeente’...
Overig
De VNG heeft in juni 2020 na overleg met educatie-contactgemeenten, Rijk en stakeholders het ‘Model-Format Regionaal Programma Integrale Aanpak Laaggeletterdheid bij volwassenen in het sociaal domein’ gepresenteerd. Het gaat allereerst om inzicht in aantal en categorieën laaggeletterden in een educatie-regio. Voorts betreft het aansluiting met het sociaal domein; desgewenst keuze...
Overig
Er zijn 1,3 miljoen laaggeletterden van 16-65 jaar (2,5 miljoen inclusief > 65 jaar en onvoldoende rekenvaardigheid). Er is een structurele specifieke uitkering educatie voor opleidingen basisvaardig-heden (digi)taal en rekenen ad € 62 miljoen in 2021. Het Rijk verzendt jaarlijks via DUO een overzicht aan gemeenten met: de uitkering, de...
Overig
Het Rijk en de VNG hebben in het kader van het programma Tel mee met Taal in september 2019 Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024 gemaakt. Deze betroffen integraal werken in het sociaal domein, hoger bereik van mensen met Nederlands als eerste taal, betere monitoring en een kwaliteitsimpuls. De VNG heeft de...