Nieuws
Het vergroten van kansengelijkheid is een van de 3 doelen van de gemeentelijke propositie De Winst van het sociaal domein. Hoe kunt u als raadslid hierop invloed uitoefenen? We benoemen een aantal routes. Daarnaast is het nuttig om bij elk nieuw beleid steeds de vraag te stellen: hoe raakt dit...
Twee meisjes zitten met laptop op de trappen voor een gebouw
Overig
VNG Connect heeft drie e-learning modules aanpak laaggeletterdheid met name voor startende gemeentelijke beleidsmedewerkers. Het betreft de onderwerpen aanbesteding, monitoring en werving van laaggeletterden. De modules zijn in opdracht van het Rijk en in overleg met gemeenten ontwikkeld door de bureaus Cinop en Inbrain. VNG Connect: Drie e-learning modules aanpak...
Overig
Rijk en gemeenten zijn van oordeel dat inzicht in categorieën met aantallen personen laaggeletterden nuttig is voor een gericht doelgroepbereik. Eens per 10 jaar is er een groot Europees onderzoek, Programme for International Assessment of Adult Competencies/PIAAC, de laatste keer in 2013 o.a. op de site ‘Waar staat je gemeente’...
2 vrouwen op stadsbankje
Overig
De VNG heeft in juni 2020 na overleg met educatie-contactgemeenten, Rijk en stakeholders het ‘Model-Format Regionaal Programma Integrale Aanpak Laaggeletterdheid bij volwassenen in het sociaal domein’ gepresenteerd. Het gaat allereerst om inzicht in aantal en categorieën laaggeletterden in een educatie-regio. Voorts betreft het aansluiting met het sociaal domein; desgewenst keuze...
Overig
Er zijn 1,3 miljoen laaggeletterden van 16-65 jaar (2,5 miljoen inclusief > 65 jaar en onvoldoende rekenvaardigheid). Er is een structurele specifieke uitkering educatie voor opleidingen basisvaardig-heden (digi)taal en rekenen ad € 62 miljoen in 2021. Het Rijk verzendt jaarlijks via DUO een overzicht aan gemeenten met: de uitkering, de...