19 december 2019
Brief aan kabinet
Geachte heer Knops, In de meicirculaire 2019 is aangegeven dat er ten behoeve van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds over negen punten een beleidsmatige keuze gemaakt dient te worden. Op het bestuurlijk overleg van 5 september 2019 hebben Rijk en gemeenten afspraken gemaakt over vijf van deze...
27 juni 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/038
Per 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woonoverlast in werking. Die wet maakt het mogelijk dat de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid toekent om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. De VNG staat daar positief tegenover. Gemeenten worstelen al lang met het weerbarstige...
23 mei 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/030
Bij wet van 14 december 2016 tot ‘Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders’ (Stb. 2016, 534) is geregeld dat asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning als voorrangscategorie uit de Huisvestingswet 2014 (hierna: wet) worden geschrapt. Om te kunnen voldoen aan de taakstelling om vergunninghouders te huisvesten is...
23 juni 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/049
Het betreft de eerste aanpassing van de Model Huisvestingsverordening 2014. Deze aanpassing is in hoofdzaak ingegeven door een aanstaande wijziging van de Huisvestingswet 2014 (te weten, de Wet doorstroming huurmarkt 2015). Van het moment wordt ook gebruik gemaakt om een kleine wijziging door te voeren die is ingegeven door een...
Factsheet
In dit document leest u de wettekst van de Huisvestingswet zoals die luidt op 1 januari 2015. Ook vindt u hier een algemene en artikelsgewijze toelichting op deze wet. Dit document geeft daarnaast een overzicht van de verschillende bronnen.
23 juli 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/057
Samenvatting Voor u ligt de Model-Huisvestingsverordening 2014. Hiermee wordt de gemeenteraad een handvat geboden bij het opstellen van een gemeentelijke verordening ter uitvoering van de Huisvestingswet 2014. De wet vervangt de bestaande wet uit 1993. De Huisvestingswet 2014 biedt gemeenten het (uitputtende) instrumentarium in te grijpen in de verdeling van...