Nieuws
Rapport
Het ministerie van BZK wil met het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) meer grip krijgen op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd. Andere doelen zijn dat er sneller gebouwd kan worden en dat kwetsbare mensen met urgentie een woning krijgen. De VNG heeft in de reactie op de...
Woongebouw
31 augustus 2023
Brief aan kabinet
Geachte Staatssecretaris van Ooijen, Vrijdag 1 september behandelt uw ministerraad de begroting 2024, waarin ook de integratie uitkering aan gemeenten voor beschermd wonen is opgenomen. Wij hebben begrepen dat de indexatie voor volumestijging dit jaar, anders dan alle voorgaande jaren, niet wordt toegepast. Wij willen er bij u op aandringen...
cliënten van beschermd wonen met begeleiders (Leger des Heils)
30 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS, U vergadert op 6 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen...
vrouw met koffer op de grond
Handreiking
De VNG heeft een handreiking voor governance (pdf, 1, 7 MB) en deze bijbehorende handreiking financiële afspraken opgesteld voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Met de doordecentralisatie worden alle gemeenten verantwoordelijk voor hun eigen inwoners. Via een ingroeipad krijgen ze daar ook de middelen voor. Tegelijkertijd kan niet elke gemeente...
Handreiking
De VNG heeft deze handreiking voor governance en een bijbehorende Handreiking regionale financiële afspraken (pdf, 2,1 MB) opgesteld voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Met die doordecentralisatie worden alle gemeenten verantwoordelijk voor hun eigen inwoners. Via een ingroeipad krijgen ze daar ook de middelen voor. Tegelijkertijd kan niet elke gemeente...
bewonder met begeleider van het Leger des Heils
Handreiking
Gemeenten richten bij extreme weersomstandigheden een aparte opvang voor dak- en thuisloze mensen in. Belangrijkste verschil met de ‘normale’ maatschappelijke opvang is dat deze vorm van winteropvang voor iedereen open staat. Doel is immers gevaarlijke situaties te voorkomen voor mensen die op straat verblijven. In overleg met een aantal gemeenten...
Dakloze man met slaapzak op bankje in park