Handreiking
Gemeenten staan voor de taak mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid een beschermd thuis te bieden. De transformatie van beschermd wonen is al volop aan de gang. Het uitgangspunt is dat mensen met een kwetsbaarheid erbij horen, en dat zij waar mogelijk zelfstandig wonen met zorg, begeleiding en (vrijwilligers)werk...
27 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 29 januari debatteert u met staatssecretaris Blokhuis over de GGZ. De VNG neemt zijn rol, samen met ketenpartners, om het stelsel te laten werken. Wij zien echter ook een paar punten die landelijk moeten worden geregeld en daarvoor vragen wij uw aandacht: Kom tot een...
20 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Morgen, dinsdag 21 januari, is het VAO Maatschappelijke Opvang, de plenaire afronding van het AO van 19 december.
19 december 2019
Brief aan kabinet
Geachte heer Knops, In de meicirculaire 2019 is aangegeven dat er ten behoeve van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds over negen punten een beleidsmatige keuze gemaakt dient te worden. Op het bestuurlijk overleg van 5 september 2019 hebben Rijk en gemeenten afspraken gemaakt over vijf van deze...
Handreiking
Deze werkinstructie is een nadere uitwerking van het convenant waarin gemeenten afspraken met elkaar maken over de uitvoering van landelijke toegankelijkheid MO De werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die moeten beoordelen of mensen die zich melden bij maatschappelijke opvang, toegang krijgen tot een langdurig ondersteuningstraject in die gemeente.
11 december 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op donderdag 19 december spreekt u weer over de Maatschappelijke Opvang (MO). Het kabinet stelt terecht in de voortgangsrapportage Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang van 4 juli 2019 dat we kwetsbare mensen op een goede manier moeten ondersteunen en begeleiden, zodat zij op eigen wijze...