14 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, In vervolg op mijn vorige mail waarin ik met het oog op het debat morgen aandacht vroeg voor de gevolgen van de vergrijzing, wil ik u hierbij nadere informatie bezorgen over een door EenVandaag gehouden enquête onder gemeenten én onder gebruikers over het Abonnementstarief in de...
18 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/108
De voor de eerste 2 weken van januari geplande aanlevering van alle gegevens aan het CAK door gemeenten voor de invoering van het abonnementstarief wordt uitgesteld. Het besluit is nu genomen om de aanlevering en invoering meer geleidelijk te laten plaatsvinden. De reden is dat de ICT systemen bij het...
Overig
Alle activiteiten voor gemeenten die nodig zijn voor de initiële aanlevering, staan beschreven in deze handleiding. De te nemen stappen voor de aanlevering zoals verbinding GGk, aanleveren gemeentelijke parameters, aanlevermoment en wat te doen bij fouten worden nader toegelicht. Deze handleiding is een vervolg op de checklist die in september...
16 oktober 2019
Brief aan parlement
In week 44 (28-31 oktober 2019) behandelt u de begroting VWS (35300 XVI) . De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Abonnementstarief Wmo: gemeenten maken zich grote zorgen over toereikendheid budget. Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen: toestroom in maatschappelijke opvang en toename dakloosheid vragen om gezamenlijke oplossing door gemeenten en...
Factsheet
De komst van het abonnementstarief voor eigen bijdragen heeft ook gevolgen voor zorgaanbieders. In dit overzicht vinden zorgaanbieders alle informatie die voor hen relevant is.
Overig
In dit document is de aanpak beschreven om tot een succesvolle implementatie van het Wmo abonnementstarief 2020 in de keten te komen. Verschillende implementatie onderwerpen zoals beleid, organisatie, proces, software en migratie worden nader toegelicht. Deze checklist is tot stand gekomen in overleg tussen het project GA2020, de VNG, het...