12 juni 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Maandag 15 juni debatteert u met minister De Jonge over de Care-sector. Vanuit de VNG vragen wij uw aandacht voor de Wmo. Gemeenten maken zich zorgen over de sturing op de Wmo. Zij zien dat inwoners die de ondersteuning het meest nodig hebben, deze nu en...
18 februari 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/005
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken implementatie van het abonnementstarief. De stand is dat het CAK nog niet klaar is om van alle gemeenten de startberichten te kunnen ontvangen, deze te verwerken en om in maart de beschikkingen en facturen te kunnen versturen naar alle...
14 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, In vervolg op mijn vorige mail waarin ik met het oog op het debat morgen aandacht vroeg voor de gevolgen van de vergrijzing, wil ik u hierbij nadere informatie bezorgen over een door EenVandaag gehouden enquête onder gemeenten én onder gebruikers over het Abonnementstarief in de...
18 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/108
De voor de eerste 2 weken van januari geplande aanlevering van alle gegevens aan het CAK door gemeenten voor de invoering van het abonnementstarief wordt uitgesteld. Het besluit is nu genomen om de aanlevering en invoering meer geleidelijk te laten plaatsvinden. De reden is dat de ICT systemen bij het...
Overig
Alle activiteiten voor gemeenten die nodig zijn voor de initiële aanlevering, staan beschreven in deze handleiding. De te nemen stappen voor de aanlevering zoals verbinding GGk, aanleveren gemeentelijke parameters, aanlevermoment en wat te doen bij fouten worden nader toegelicht. Deze handleiding is een vervolg op de checklist die in september...
16 oktober 2019
Brief aan parlement
In week 44 (28-31 oktober 2019) behandelt u de begroting VWS (35300 XVI) . De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Abonnementstarief Wmo: gemeenten maken zich grote zorgen over toereikendheid budget. Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen: toestroom in maatschappelijke opvang en toename dakloosheid vragen om gezamenlijke oplossing door gemeenten en...