In het SER-Energieakkoord heeft de VNG met vele andere partijen afspraken gemaakt over de verduurzaming van de economie en de energievoorziening. Op het gebied mobiliteit en transport zijn eveneens afspraken gemaakt. Van gemeenten wordt verwacht dat zij ook een bijdrage leveren aan een meer duurzame mobiliteit. Op deze manier kunnen zij zorgen voor een leefbare, gezonde en aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

SER-energieakkoord, onderdeel mobiliteit en transport

Partijen hebben als hoofddoel vastgelegd de uitstoot van broeikasgassen door de verkeer- en vervoersector fors te reduceren. De CO2-uitstoot door de sector moet in 2050 met minimaal 60% zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Hiertoe is een reeks van maatregelen in het SER-akkoord opgenomen. Gemeenten staan onder meer aan de lat voor:

  • het opnemen van klimaatdoelen in lokaal ruimtelijk beleid;
  • het verhogen van het aandeel verplaatsingen per schone tweewielers naar 35% in 2030 (2011: 26%);
  • het meewerken aan de uitrol van publieke oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen;
  • pilots voor zero emissie door stadsdistributie (Rotterdam en mogelijk ook Eindhoven, Maastricht en Zutphen).

Duurzaam mobiliteitsbeleid voor gemeenten

Gemeenten kunnen via duurzame mobiliteit op vele manieren bijdragen aan de uitvoering van de genoemde afspraken. VNG heeft samen met het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) diverse maatregelen op een rijtje gezet, die relatief goedkoop en kosteneffectief zijn. Gemeenten kunnen hiermee snel beginnen en de maatregelen kunnen binnen enkele jaren worden geïmplementeerd. De maatregelen zijn opgenomen in de inspiratiebrochure Duurzaam mobiliteitsbeleid voor gemeenten.

Thema's

In de inspiratiebrochure zijn 12 thema’s benoemd waarmee gemeenten direct aan de slag kunnen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • stel duurzame mobiliteit als voorwaarde voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (compact bouwen, goede knooppuntontwikkelingen en fiets en OV-infrastructuur);
  • stimuleren van gebruik van schone tweewielers door push- en pullmaatregelen (meer fietsenstallingen bij stations en in centra, meer prioriteit fietsers bij inrichting openbare ruimte, stringent parkeerbeleid voor auto’s en autoluwe gebieden);
  • verschoning van de automobiliteit (oplaadpunten elektrische auto’s en groen gas);
  • zelf het goede voorbeeld geven als gemeente (verschonen gemeentelijk wagenpark, flexibel (thuis)werken en fiscaal stimuleren fietsgebruik eigen werknemers).

Praktijkvoorbeelden

In de brochure zijn ook praktijkvoorbeelden opgenomen en verwijzingen naar meer informatie over de diverse thema’s. VNG en KpVV roepen gemeentebestuurders en -raadsleden op deze thema’s mee te nemen bij de college-onderhandelingen en een plek te geven in de nieuwe college-akkoorden.

Meer informatie