Vanuit het rijk komen veel nieuwe taken af op gemeenten. Deze zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. De uitvoeringstoets beoordeelt al bij de beleidsvorming en bij de totstandkoming van wetgeving of de nieuwe taken voor gemeenten haalbaar en uitvoerbaar zijn.

Uitvoeringspraktijk betrokken bij wet- en regelgeving

De uitvoeringstoets kijkt naar bestuurlijk draagvlak, planning, financiering en informatiekundige gevolgen. Als een voornemen leidt tot daadwerkelijke invoering, rijst de vraag hóe gemeenten dit het beste kunnen gaan doen. Deze vraag wordt beantwoord in de impactanalyse.

De uitvoeringstoets neemt de gemeentelijke uitvoeringspraktijk mee bij het tot stand komen van nieuwe wet- en regelgeving. Dat zorgt voor beter uitvoerbare wet- en regelgeving. VNG Realisatie voert voor gemeenten impactanalyses en uitvoeringstoetsen uit.

De uitvoeringstoets geeft al in de planfase van beleid antwoord op de vraag of de nieuwe wet- en regelgeving haalbaar is voor gemeenten. De uitvoeringstoets:

  • Zorgt dat het uitvoeringsperspectief beter meegenomen wordt in nieuwe wet- en regelgeving en dat deze zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk.
  • Brengt de uitvoerbaarheid omhoog, en de kosten voor invoering omlaag. De randvoorwaarden voor invoering worden namelijk al in een vroegtijdig stadium in kaart gebracht. Ook worden dan al afspraken gemaakt over het invullen van deze randvoorwaarden.
  • Versterkt de gemeentelijke lobby. Waar gemeenten samen organiseren, biedt de uitvoeringstoets meerwaarde op de impact en uitvoerbaarheid.

Voorbeeld: WKPB

De uitvoeringstoets op de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is een voorbeeld van een succes met en voor gemeenten. Op basis van deze uitvoeringstoets is bereikt dat 1 collectieve aanlever- en inzagevoorziening gerealiseerd wordt bij het Kadaster, conform de specificaties die gemeenten opgaven en aansluitend bij de principes van Common Ground.

Kennisbank Impactanalyse

Landmeter

In de kennisbank vindt u een selectie van uitgevoerde impactanalyses en uitvoeringstoetsen. De rapporten zijn per domein, per opdrachtgever en per jaartal ingedeeld. Er worden regelmatig nieuwe rapporten in de kennisbank gepubliceerd.