Op 18 januari 2024 vond in Woerden een heisessie plaats, georganiseerd door de VNG-commissies Raadsleden & Griffiers en Bestuur en Veiligheid. Deze bijeenkomst stond in het teken van 'Goed Lokaal Bestuur', een traject van de VNG richting een nieuwe visie van gemeenten op 'de gemeente'. Liesbeth Spies, voorzitter van de commissie Bestuur en Veiligheid en Eleonore Karman, vicevoorzitter van de commissie Raadsleden & Griffiers, openden de sessie. Philip van Veller, wethouder in Leidschendam-Voorburg en kartrekker van dit visietraject, leidde de discussie vervolgens in.

Uitwisseling van ideeën

Tijdens de bijeenkomst stond interactie en uitwisseling van ideeën centraal, waarbij diverse prikkelende perspectieven naar voren kwamen. Zo werd door verschillende deelnemers gepleit voor het ‘radicaal kiezen voor de inwoner’, en om wederkerigheid tussen gemeente en burger te herdefiniëren. Anderen bepleitten hoe belangrijk het is dat gemeenten vaker ‘nee’ zeggen tegen nieuwe taken. Weer anderen benadrukten dat gemeenten de dragers van de lange lijn zijn, en in die rol de continuïteit van waarden moeten bewaken. Sommige deelnemers vonden de huidige visie op de gemeente een beetje achterhaald, en anderen stelden in dit kader voor om een ‘nieuwe broncode voor goed lokaal bestuur’ te maken met elkaar.

Pamflet 'Goed Lokaal Bestuur' als eerste stap

In kleiner verband discussieerden de deelnemers over het pamflet 'Goed Lokaal Bestuur', dat dient als eerste stap in dit visietraject. Belangrijke thema's die naar voren kwamen, waren het terugkeren naar de kern van dienstbaarheid aan inwoners, het aanpakken van de dominantie van het bedrijfsleven, en het benadrukken van het belang van burgerschap en democratische cultuur. Ook werd de noodzaak voor versterking van de griffie en de raad onderstreept.

Specifieke vraagstukken

In het laatste gedeelte gingen deelnemers in op specifieke vraagstukken zoals de integratie van aanbevelingen uit het 'Rapport-Marcouch', de rol van de VNG in het vervolgtraject, de samenwerking met het rijk, en de behoeften van gemeenten voor het realiseren van goed lokaal bestuur. Hierbij kwamen diverse suggesties naar voren, waaronder het verbeteren van begeleiding van burgerinitiatieven, het versterken van burgerschap, en het creëren van een gelijk speelveld voor lokale politieke partijen. Ook gingen er stemmen op om dit traject breder te trekken, langs meer commissies en richting de ALV. De collega’s van het VNG-bureau gaan nu eerst aan de slag met het uitwerken van deze feedback en input. Wordt vervolgd dus!

Meer informatie

Hieronder een wat uitgebreider verslag van de heisessie.

Verslag heisessie 'Goed Lokaal Bestuur' (18 januari 2024) (pdf, 303 kB)