Wat is het SBV?

Het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) is het bestuurlijk overleg over veiligheid tussen Rijk en gemeenten. Het SBV overlegt 3 tot 5 keer per jaar. De onderwerpen betreffen veiligheid in de brede zin: zowel fysieke als sociale veiligheid.

De onderwerpen moeten bestuurlijk en strategisch van aard zijn. Het uitgangspunt is dat de agendering open is en dat verschillen in opvatting in het SBV worden uitgesproken.

Deelnemers

Bij de vergaderingen zijn het rijk, het OM en de VNG met de volgende delegaties aanwezig:

Rijk

 • minister van Veiligheid en Justitie
 • dg Rechtshandhaving en Rechtspleging
 • directeur Veiligheid en Bestuur
 • standing invitation staatssecretaris Veiligheid en Justitie
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Openbaar Ministerie

 • Vertegenwoordigers van het College van procureurs-generaal

VNG 

 • voorzitter VNG-bestuur (en ondersteuning) (of vice-voorzitter)
 • voorzitter commissie Bestuur en Veiligheid
 • voorzitter VNG-directieraad
 • standing invitation voorzitter Veiligheidsberaad (en ondersteuning)
 • afdelingshoofd VNG, Expertisecentrum BVI
 • portefeuillehouder SBV
 • afhankelijk van de agenda worden relevante partijen aan de delegatie toegevoegd (bijvoorbeeld de G32)