Gemeenten:

Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen

Zorgverzekeraar:

CZ

Overig:

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO), Huisartsen van zorggroep Periscaldes, Zeeuwse Zorgschakels (ZZS)

Thema:

Zorgoptimalisatie dementie.

De gemeenten in de Oosterschelderegio, zorgverzekeraar CZ, Zeeuwse Zorgschakels (ZZS) en huisartsen – vertegenwoordigd in PeriScaldes – hebben de ambitie om de samenwerking tussen alle partners in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorger(s) te optimaliseren.

De zorg en ondersteuning in de regio voor mensen met dementie is op verschillende manieren georganiseerd en gefinancierd. Dit loopt over de drie wetten heen (Wmo, Zvw, Wlz). Professionals en vrijwilligers weten daardoor vaak niet wat er aan zorg en ondersteuning mogelijk is.

De eerste stap in het realiseren van de ambitie is het opstellen van een gezamenlijke visie voor een optimaal functionerende keten van dementiezorg en -ondersteuning. De concrete uitwerking van de doelstellingen en de beoogde resultaten worden vervolgens beschreven in een meerjarenplan. Deze documenten leggen de basis voor een gezamenlijke aanpak van concrete opgaven in de komende jaren.


Waar staan we nu? (najaar 2018)

Brede samenwerking op thema dementie

Voor een effectief zorgpad is het nodig om de samenwerking tussen professionals uit het medisch en sociaal domein te verbeteren en meer kennis uit te wisselen. Ook de algemene bewustwording rondom dementie vraagt veel aandacht. Het herkennen van de ziekte in het begin stadium is van groot belang voor de cliënt, maar ook voor naasten en mantelzorgers.

We willen meer adequate voorzieningen voor mensen met dementie. Om mantelzorgers te ontlasten, voor crisisopvang én voor cliënten die niet langer thuis kunnen wonen.

Optimalisatie zorgpad

Bij de optimalisatie van het zorgpad stellen we de belangen van cliënten en hun mantelzorgers centraal. We willen cliënten en hun naasten zorg en ondersteuning op maat bieden. Met één primair aanspreekpunt. Hiertoe moeten netwerken van formele en informele zorg goed op elkaar aansluiten. Ook moeten professionals elkaar moeiteloos weten te vinden en mogen zij bij de uitvoering van hun werk niet belemmerd worden door schotten in wet- en regelgeving en financiering.

We hebben onze ambities vastgelegd in een visiedocument dat we na het zomerreces bestuurlijk voorleggen. Ook benutten we het ondersteuningsprogramma om de ambities zo ver mogelijk te realiseren.

Gemeenten:

Almere, Dronten, Lelystad, Urk, Noordoostpolder en Zeewolde.

Zorgverzekeraar:

Zilveren Kruis          

Thema:

GGZ in de wijk.         

De gemeenten en Zilveren Kruis richten zich met dit project op “GGZ in de wijk”. De partijen willen samenwerken om een lokale infrastructuur creëren die meer maatwerk biedt. De focus ligt daarbij op het versterken van 0e-lijns voorzieningen die voorkomen dat problematiek zich uit via het medisch of het veiligheidsdomein.

De samenwerking kent een duidelijk uitgangspunt: het centraal stellen van de cliënt. Mensen ontvangen daarvoor maatwerk gericht op medisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel. Ze wonen thuis wanneer het kan, elders als het (tijdelijk) moet. Belangrijk daarvoor is een integraal aanbod van aanbieders.

De samenwerking bevindt zich in de beginfase. Samen met het ondersteuningsteam wordt de komende maand bekeken welke doelen van de samenwerking binnen het ondersteuningstraject opgepakt kunnen worden. Zo wordt vooraf bekeken hoe de samenwerking binnen korte tijd verder gebracht kan worden.


Waar staan we nu? (najaar 2018)

Flevoland en Zilveren Kruis versterken de GGZ in de wijk

In de regio Flevoland maken relatief veel inwoners gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Om hier adequaat op in te kunnen spelen willen we dat aanbieders van behandeling en ondersteuners van mensen met psychiatrische problematiek beter met elkaar samenwerken. En we willen het aanbod in de wijk versterken, zodat inwoners op een goede manier zelfstandig kunnen wonen en escalaties zoveel mogelijk worden voorkomen.

Samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en zorgaanbieders hebben we verkend op welke manier we het integrale GGZ-aanbod in de wijk kunnen versterken. De huidige samenwerking tussen aanbieders van ondersteuning en behandelaars kent vele vormen. We brengen nu samen best practices in kaart om daar werkzame elementen uit te halen om het GGZ-aanbod in de wijk verder mee vorm te geven.

Met het Regionaal Zorgkompas hadden we al een stevige inhoudelijke basis voor de regionale samenwerking op dit thema. We zetten het ondersteuningsprogramma in om deze relaties verder uit te bouwen. De komende maanden gebruiken we om een blijvende overlegstructuur op de zetten over de inzet van GGZ in de wijk. En om met de aangepaste samenwerkingsvorm te experimenteren en deze verder te verbeteren.

Gemeenten:

De Groningse gemeenten.

Zorgverzekeraar:

Menzis

Thema:

Ketenaanpak personen met verward gedrag rond crisismelding.

Zorgverzekeraar Menzis en de Groningse gemeenten werken in dit traject aan het verkrijgen van meer inzicht op de problematiek en aanpak rondom mensen met verward gedrag, dit gebeurt aan de hand van casusanalyses. De aandacht gaat uit naar cliëntpaden en -profielen van mensen waarvoor een E33-melding ‘overlast door verward of gespannen persoon’ wordt gemaakt bij de politie.

Op basis van de inzichten worden gericht verbeteringen doorgevoerd die bijdragen aan een sluitende keten rond de crisismelding, zodat passende hulp aan deze doelgroep geboden kan worden. In een brede werksessie met alle betrokkenen (naast zorgverzekeraar en gemeenten, o.a. zorgaanbieders, politie, GGD, cliëntvertegenwoordiging) wordt hier de basis voor gelegd.

Menzis en de gemeenten werken al nauw samen aan een bredere aanpak van dit vraagstuk. Een voorbeeld hiervan is de Aanpak Personen met Verward Gedrag (APVG).

Dit traject is aanvullend op de lopende activiteiten.


Waar staan we nu? (najaar 2018)

Regio Groningen en Menzis versterken integrale aanpak voor mensen met verward gedrag

De Groningse regio werkt samen met zorgverzekeraar Menzis, de politie en partijen uit het medisch- en sociaal domein om de aanpak voor personen met verward gedrag te verbeteren.

We hebben op basis van casusanalyses inzichtelijk gemaakt welke ‘route’ cliënten afleggen bij een crises. Daar hebben we een praatplaat van gemaakt. Toen we die bespraken, zagen we dat het niet altijd duidelijk is wanneer en met wie contact moet worden gezocht, of wie moet worden geïnformeerd als er bijvoorbeeld een melding bij de politie binnenkomt. Nu zoeken we samen waar en hoe de aansluiting tussen de ketenpartners beter kan. We willen samen met Menzis en onze ketenpartners een eenduidig uitvraagprotocol maken.

Persoonsgericht

Het samen bekijken van de casussen voedde onze ambitie om meer te investeren in de persoonsgerichte aanpak voor deze groep. Nu zoeken we nog (te!) vaak naar systeemoplossingen. We willen het leren op casusniveau graag breder inzetten. Zo kunnen we de dingen die goed werken inbedden in bestaande (lokale) structuren. Met Menzis en onze ketenpartners blijven we de komende periode samen optrekken.

Gemeenten:

Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

Zorgverzekeraar:

Zorg en Zekerheid

Thema:

Ambulantisering GGZ.

De gemeenten uit de regio Holland Rijnland en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid richten zich met dit project op het krachtig en samenhangend organiseren van de geestelijke gezondheidszorg in de regio.

De aandacht gaat daarbij uit naar de volgende deelonderwerpen:

 • Versterking ambulante behandeling & begeleiding in de geestelijke gezondheidszorg;
 • Realisatie van een financieel duurzaam organisatiemodel voor het lokale initiatief Psychiatrische Eerste Hulp & Crisisdienst GGZ;
 • Inkopen of ontwikkelen van ontbrekende aanbod voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening;
 • Goede doorgaande zorglijn 18- / 18+.

Waar staan we nu? (najaar 2018)

Een toekomstbestendig GGZ-landschap voor Holland Rijnland

Met de decentralisaties in het sociaal domein is er veel veranderd in de wijze waarop zorg en ondersteuning georganiseerd zijn. En er gaat nog meer veranderen met het decentraliseren van de maatschappelijke zorg: Vanaf 2022 gaan de zorg en ondersteuning voor sociaal kwetsbare mensen, de verslavingszorg, de maatschappelijke opvang en beschermd wonen van de centrumgemeente naar alle individuele gemeenten.

Met het oog hierop hebben we in Holland Rijnland samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid een aantal opgaven geformuleerd voor onze regio. Zo willen we een gezamenlijk toekomstbeeld vormen voor de GGZ-zorg in de regio. We willen de ambulante behandeling en begeleiding versterken door een goede samenwerking van professionals maar ook door de inzet van ervaringsdeskundigen.

Een andere ambitie is een effectievere toeleiding en bemoeizorg, zodat mensen met psychische problematiek sneller hun weg vinden naar de juiste ondersteuning. En we willen voldoende passende voorzieningen creëren in de vorm van crisisopvang, respijtzorg en woonvoorzieningen.

In het najaar werken we onze samenwerkingsagenda verder uit met concrete uitvoeringsplannen en afspraken over de inzet van mensen en middelen. We leggen de agenda na het zomerreces voor aan de bestuurders van de regiogemeenten en Zorg en Zekerheid.

Gemeenten:

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Zorgverzekeraar:

Zilveren Kruis

Thema:

Intensivering samenwerking GGZ.

De gemeenten in de subregio’s IJmond en Zuid-Kennemerland hebben in de afgelopen jaren samen met Zilveren Kruis en zorgaanbieders geparticipeerd in de EPA-taskforces. De gemeenten en de zorgverzekeraar beogen om de projecten die uit de proeftuinen naar voren zijn gekomen, verder te implementeren en te borgen in beleid.

Daarnaast is er behoefte aan een structurele samenwerkingsagenda voor de komende jaren. Dit vraagt om inzicht in de belangrijkste opgaven waar gemeenten en zorgverzekeraar samen voor staan, bijvoorbeeld op het snijvlak van begeleiding en behandeling.

De samenwerking draagt ook bij aan kennisuitwisseling over elkaars rollen, taken, institutionele kaders en verantwoordelijkheden.


Waar staan we nu? (najaar 2018)

Efficiëntere zorg aan GGZ-cliënten in de regio Kennemerland

Het snijvlak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) brengt uitdagingen met zich mee voor GGZ-cliënten en aanbieders van behandeling en begeleiding. Regiogemeenten in Kennemerland en zorgverzekeraar Zilveren Kruis werken samen aan betere en efficiëntere zorg voor cliënten in de GGZ.                                           

Klantreis

Daartoe maakten we samen een klantreis, waaruit een aantal opgaven naar voren kwamen. Zo moet de samenwerking tussen huisartsen en wijkteams beter. En ook de samenwerking tussen de medische behandeling en de sociale begeleiding van GGZ-cliënten kan beter. Bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke participatie kunnen we veel meer samenwerken met de cliënt zelf, diens mantelzorger of een ervaringsdeskundige.

Doorstroom vanuit opname

Een andere opgave is het verbeteren van de doorstroom vanuit opname naar een passende woonvoorziening. Er is nog wel eens sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod, waardoor cliënten te maken krijgen met wachttijden. Zowel cliënten als aanbieders maken hierdoor onnodige kosten. Wij willen samen passende hulp verzorgen, zodat cliënten niet langer dan nodig in een instelling verblijven.

We brengen nu de belangrijkste kansen en risico’s in de samenwerking verder in kaart. Ook maken we een samenwerkingsagenda om bestuurlijk voor te leggen en vertalen we die naar concrete uitvoeringsplannen en afspraken over de inzet van mensen en middelen.

Gemeenten:

Rotterdam, Lansingerland, Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel. 

Zorgverzekeraar:

VGZ

Thema:

Gezondheidsachterstanden in de wijk

Om de gezondheidsachterstanden van de burgers in deze regio te verbeteren sluiten de deelnemende gemeenten en zorgverzekeraar VGZ aan bij de ‘Voor elkaar in Rijnmond’, met daarin diverse initiatieven.

Het is de wens van de deelnemers om de te selecteren projecten over alle gemeenten uit te rollen en in overleg met verzekeraar te komen tot afspraken over de implementatie. Daarbij wil men de werkwijze van geselecteerde pilot verbreden naar andere regiogemeenten.


Waar staan we nu? (najaar 2018)

Samen met zorgverzekeraar VGZ gebruiken wij het ondersteuningsprogramma om met elkaar een integrale aanpak te ontwikkelen op het thema dementie. Onze insteek daarbij is dat mensen met dementie langer op een prettige en veilige manier thuis kunnen blijven wonen. Het behoud van vitaliteit en het betrekken van mantelzorgers bij professionele zorgverlening -het samenspel tussen formele en informele zorg-, zijn hierbij van groot belang.

Onze samenwerking is nog in de verkennende fase. We inventariseren nu met inhoudelijke experts en partners welke inhoudelijke aspecten van dementie de meeste aandacht vergen. Dat nemen we als basis voor het vervolg.

Gemeenten:

Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn,  Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldezaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Zorgverzekeraar:

Menzis

Overig:

Zorgaccent, Aster zorg, Livio, Carint Reggeland, consulenten Wmo, ergotherapeuten, cliënten (ouderen)

Thema:

Integrale ouderenzorg

De 14 Twentse gemeenten gaan samen met zorgverzekeraar Menzis een regionale blauwdruk ontwikkelen om te komen tot een effectieve samenwerking in de ondersteuning en zorg voor ouderen. De meeste ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde, huiselijke omgeving blijven. Daarnaast is het landelijk beleid dat inwoners langer zelfstandig thuis moeten kunnen wonen.

Nu het aantal ouderen in de samenleving steeds verder toeneemt en de zorgvraag zwaarder wordt, is een goede domeinoverstijgend samenwerking tussen organisaties en aansluiting tussen wet- en regelgeving noodzakalijk.

Tijdens dit project kijken de deelnemers naar verbeterpunten in de samenwerking binnen de zorgketen. Daarbij is bijzondere aandacht voor:

 • Domeinoverstijgende geriatrische ketensamenwerking, onder meer gericht op samenwerking tussen de wijkverpleging en het sociaal domein.
 • Domeinoverstijgend proces van tijdelijke opnames. Vanuit de Wmo, de Zvw en de Wlz bestaan financieringsmogelijkheden voor tijdelijke opname. De instroom in de verschillende vormen van tijdelijk verblijf zijn niet altijd even toegankelijk en procedures zijn niet altijd helder.
 • Effectief ontschotten in de ouderenzorg. Dit project maakt onderdeel uit van de landelijke werkagenda van Menzis en gemeenten en is bedoeld om de schotten tussen de verschillende wetten in kaart te brengen, onder meer op basis van actuele casuïstiek.

Waar staan we nu? (najaar 2018)

In een constructieve sfeer voeren we gesprekken met inwoners, aanbieders van zorg en ondersteuning en professionals die deze zorg leveren. Hieruit zijn een aantal knelpunten uit naar voren gekomen.

 • Uit de inventarisatie blijkt bijvoorbeeld dat wet en regelgeving rondom zorg en ondersteuning voor ouderen niet goed op elkaar aansluiten.
 • Ook zien we een gebrek aan afstemming tussen professionals onderling én tussen professionals en mantelzorgers waardoor ouderen onnodig in ziekenhuizen opgenomen of verblijven zij te vaak, kortdurend in zorginstellingen.
 • Tot slot willen we werken aan een soepele en tijdige doorstroming van cliënten vanuit de Wmo en Zvw naar de Wlz. De overgang naar langdurige zorg (Wlz) wordt nu soms te lang uitgesteld waardoor onnodig crisissituaties ontstaan. De rest van dit jaar pakken we deze- en andere knelpunten aan in verschillende deelprojecten.

Wij kenden onze samenwerkingpartners al: we zijn sinds januari 2015 gestart onder de landelijke werkagenda van Menzis, regio’s en gemeenten (www.werkagendamenzisgemeenten.nl).

Gemeenten:

Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Wijchen en Nijmegen.

Zorgverzekeraar:

VGZ

Overig:

Radboud UMC, CWZ, CIHN, ZZG zorggroep, Home Instead, ZMW, Netwerk 100, Malderburch, Forte Welzijn en Sterker sociaal werk

Thema:

Passend aanbod voor kwetsbare ouderen in de regio Nijmegen

De deelnemende gemeenten uit de regio Rijk van Nijmegen en zorgverzekeraar VGZ zetten zich tijdens dit project in om een gemeenschappelijk agenda te ontwikkelen die bijdraagt aan een effectievere samenwerking tussen de deelnemende gemeenten, de zorgverzekeraar en zorg- en welzijnsaanbieders in de regio, zoals Netwerk 100 en huisartsenorganisatie OCE. Daarmee willen de partijen zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven.

Netwerk 100 is een alliantie die samen met ouderen nieuwe projecten en producten ontwikkelt die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn van de ouderen in Gelderland-Zuid. Het programma van OCE heeft als doel het leveren van proactieve, integrale, samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen. Hierbij wordt de behandeling, ondersteuning en begeleiding afgestemd op de wensen en mogelijkheden van ouderen. Het doel is om de kwaliteit van leven zo lang mogelijk te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Dit project is erop gericht een aanpak te ontwikkelen en doorbraken te realiseren op de meest urgente thema’s die op het thema ouderenzorg in de regio Nijmegen spelen.


Waar staan we nu?

Samen met verschillende zorg- en welzijnspartners, waaronder Netwerk 100, huisartsen en ziekenhuizen hebben we de grootste opgaven in kaart gebracht in de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. We hebben vier ambities:

 1. Meer preventie.
 2. Meer coördinatie.
 3. Een betere doorstroming na ziekenhuisopname.
 4. Mddf passend tijdelijk verblijf.

Dit alles vraagt goede afstemming tussen de gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsaanbieders. We nemen samen met VGZ daarin graag het voortouw. Alleen samen kunnen we de afstemming tussen medische zorg en sociale ondersteuning voor deze kwetsbare doelgroep verbeteren. Dat willen we om sneller en beter in te spelen op hun behoeften.

We werken nu de oplossingsrichtingen verder uit en we maken een samenwerkingsagenda om voor te leggen aan onze bestuurders.  

Gemeenten:

Utrecht, Bunnik, De Bilt, Woerden, IJsselstein, Houten, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Vianen (met Zederik en Leerdam i.v.m. toekomstige fusie tot Vijfherenlanden), Zeist, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen, Lopik

Zorgverzekeraar:

Zilveren Kruis

Thema:

Verbinding medisch- en sociaal domein, Gecombineerde Leefstijl Interventie.              

In deze regio richten de deelnemers zich op de verbinding tussen de domeinen van zorg (eerstelijns medisch, care) en welzijn (professioneel en vrijwillig). Meer specifiek richt de U16 zich op de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

De GLI omvat leefstijl, voeding en bewegen. Waarbij ‘bewegen’ ingevuld wordt door het sociaal domein en ‘leefstijl & voeding’ door de zorgverzekeraar. Het uitgangspunt is dat de GLI in 2019 de basisverzekering komt. Een GLI-programma wordt dan twee jaar vergoed. Het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars hiervoor is in ontwikkeling en zal een afgeleide worden van de NZa-beleidsregels.

Anders dan voor zorgverzekeraars is de inkoop van preventie interventies voor gemeenten niet nieuw. Gemeenten kopen al langer preventie in en sturen op resultaat en kwaliteit.

In het ondersteuningsprogramma wordt een inventarisatie gemaakt van het gemeentelijke beleid op beweegaanbod en de door gemeenten ingekocht vormen van beweegaanbod (inkoop-eisen). Leidende vragen daarbij zijn:

 • Waar zitten overeenkomsten, waar verschillen tussen U16 gemeenten?
 • Hoe sturen gemeenten op kwaliteit van de interventie?
 • Welke indicatoren hanteren zij om succes te meten?

Naar aanleiding van deze verkennende studie gaan de gemeenten en Zilveren Kruis met elkaar in gesprek over uitvoering van preventie. Zij willen voorkomen dat er in de praktijk onduidelijkheden bij de uitvoerders ontstaan. Daarbij willen de deelnemers leren van elkaars beleid. Zij gaan ervaringen en mogelijkheden verkennen en kijken welke verbindingen er gelegd kunnen worden tussen de zorgverzekeraar en gemeenten op het gebied van inkoop en uitvoering. Wellicht zijn er een aantal gezamenlijke uitgangspunten te formuleren voor de inkoop van GLI en het beweegaanbod.

Bij het ministerie van VWS is de directie zorgverzekeringen belast met de GLI, zij werken mee aan de verkenning.


Waar staan we nu? (najaar 2018)

Regio Utrecht voorop met de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Het financieren van preventie is nieuw voor zorgverzekeraars. Gemeenten hebben daar al langer ervaring mee, bijvoorbeeld vanuit de Wmo. De Utrechtse gemeenten en zorgverzekeraar Zilveren Kruis onderzoeken nu samen wat zorgverzekeraars van gemeenten kunnen leren bij het financieren van preventie activiteiten. En we kijken wat er nodig is om de GLI aan te laten sluiten bij het beweegaanbod van gemeenten.

Inventarisatie

Met ondersteuning vanuit het programma hebben we een inventarisatie gemaakt van het lokale aanbod op het gebied van sport en bewegen en de mogelijke link met de GLI. Interessant hierbij is de hoge mate van lokale verscheidenheid in het beweegaanbod van gemeenten.

De GLI is een zeer actueel onderwerp. De GLI is verzekerde zorg voor mensen met een verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico; dat zijn er in Nederland ongeveer vijf miljoen. De huisarts kan straks deze patiënten doorverwijzen naar een GLI. In juli heeft de NZA de tarieven en prestaties voor deze toekomstige zorg gepubliceerd en er wordt nu landelijk gekeken naar de implementatie. Het geeft ons energie om met zo’n actueel onderwerp bezig te zijn.

De Utrechtse Health Hub (www.healthhubutrecht.nl) heeft deze pilot geadopteerd waarmee het onderdeel is van een bredere innovatie gericht op preventie en positieve gezondheid. Daarmee willen we de GLI een plek geven in de ketenaanpak.