Gemeenten zetten zich in voor een inclusieve samenleving en een goed functionerend zorglandschap, zodat inwoners met een psychische kwetsbaarheid volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Conform de Dannenberg-visie wordt er gewerkt om zoveel mogelijk mensen in hun eigen wijk en bij voorkeur ambulant te helpen in plaats van met de huidige centrale voorzieningen. Deze beweging wordt onder andere vormgegeven met behulp van de doordecentralisatie van beschermd wonen (BW).

Met de doordecentralisatie worden - in plaats van alleen de huidige centrumgemeenten - álle gemeenten verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van hun inwoners met psychiatrische kwetsbaarheid.

NvO

Om deze doordecentralisatie te kunnen realiseren, is een krachtige regionale samenwerking noodzakelijk. Wij doen dat door onderling afspraken te maken in een niet-vrijblijvende Norm voor Opdrachtgeverschap, NvO (zie de routekaart NvO). De gedachte is dat gemeenten met de NvO binnen de eigen MO-BW-regio afspraken maken en deze samenwerking duurzaam vastleggen. De afspraken in het kader van de NvO geven daarmee op langere termijn richting aan wat je als regio samen doet en hoe dit lokaal en bovenregionaal is verbonden. De NvO zorgt voor een continue dialoog tussen gemeenten maar ook aanbieders om een duurzame beweging in gang te zetten om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp te borgen en de administratieve lasten te verminderen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst, elke dag opnieuw.

Netwerk

Eind 2020 is er een ambtelijk en bestuurlijk netwerk opgericht vanuit de wens om met elkaar in gesprek te blijven over de ontwikkelingen op het gebied van BW-MO en de verdere uitwerking van het NvO. Per BW-MO regio is er een bestuurlijk en een ambtelijk aanspreekpunt aangedragen en een vervanger. Doel van het netwerk is het bevorderen van de samenwerking door uitwisseling van onderwerpen met een regionaal, bovenregionaal en landelijk karakter. Hoe werken we met elkaar samen en wat kunnen we van elkaar leren?

Binnen het ambtelijk en bestuurlijk netwerk staat inhoud en samenwerking centraal. Inspirerende voorbeelden uit regio’s worden actief met elkaar gedeeld. Naast landelijke ontwikkelingen wordt er ook stilgestaan bij innovatie, de uitwerking van de NvO, samenwerking, in- door- en uitstroom en het verder vormgeven van de toegang. Besluiten worden in dit netwerk niet genomen: dat vindt plaats via de reguliere weg (de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs).

Ambtelijk komt het netwerk ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar, bestuurlijk 3 á 4 keer per jaar. Elke netwerkbijeenkomst wordt inhoudelijk voorbereid door een ambtelijke en bestuurlijke kopgroep. Deze kopgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van een aantal gemeenten. De VNG heeft vooral een faciliterende rol en stimuleert en activeert gemeenten om actief van dit netwerk gebruik te maken.

Meer weten?

Benieuwd wat er in het netwerk besproken wordt en/of zelf een vraag op het gebied van BW-MO? Meld u aan voor het VNG-forum BW-MO (forum.vng.nl/ sociaal domein/ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang).