Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak bemoeilijkt wordt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn.

Als de samenwerking goed is ingericht en heldere afspraken zijn gemaakt over privacy en gegevensdeling, dan kan de professional focussen op haar of zijn kerntaak: een inwoner verder helpen, zonder onnodige discussies over privacy en gegevensdeling. Maar hoe organiseer je dit?

Wat leert u?

Aan het einde van de leergang…

  • heeft u een methodiek eigen gemaakt om – denkend vanuit maatschappelijke opgaven – het juridisch kader voor gegevensverwerking bij samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid te construeren
  • begrijpt u de wisselwerking tussen werkprocessen en belangrijke criteria als noodzaak, subsidiariteit en proportionaliteit
  • heeft u inzicht in hoe verschillende materiewetten in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein op elkaar ingrijpen
  • bent u in staat om juridische kaders te vertalen naar praktische handelingsperspectieven voor professionals
  • heeft u  een eigen casus onder deskundige begeleiding van A tot Z uitgewerkt

Bovenal zorgt deze leergang ervoor dat u voor eens en voor altijd een antwoord hebt als iemand de dooddoener ‘Het mag niet van de AVG’ uitspreekt. Er is heel veel wél mogelijk, juist als de maatschappelijke opgave centraal wordt gesteld: betere zorg en meer veiligheid realiseren.

Inhoud leergang

De leergang bestaat uit 6 modules: 4 modules waarin telkens één inhoudelijk vraagstuk centraal staat en 2 dagdelen waarin gefocust wordt op het toepassen van de kennis uit de inhoudelijke modules. Een module duurt een dagdeel. De leergang wordt digitaal gegeven.

De inhoudelijke modules zien er als volgt uit:

  • Module 1. Maatschappelijke opgaven en bestuurlijk vraagstuk
  • Module 2. Juridisch vraagstuk
  • Module 3. Organisatiekundig vraagstuk
  • Module 4. Uitvoeringsvraagstuk

De nadruk ligt in deze leergang niet alleen op kennis, maar juist ook op het toepassen ervan. Ook is er expliciet aandacht voor de procesvaardigheden die nodig zijn om de inzichten ook breder te laten landen in de betrokken organisaties in het zorg- en veiligheidsdomein.

Data en tijdstippen

De agenda ziet er als volgt uit:

Omschrijving

Datum en tijdstip

Module 1. Maatschappelijke opgaven en bestuurlijk vraagstuk

Donderdag 3 juni van 9:00 uur tot 12:00 uur

Module 2. Juridisch vraagstuk

Donderdag 17 juni van 9:00 uur tot 12:00 uur

Intervisie

Donderdag 1 juli van 9:00 uur tot 12:00 uur

Opfrisbijeenkomst module 1 en module 2

Donderdag 2 september van 9:00 uur tot 12:00 uur

Module 3. Organisatiekundig vraagstuk

Donderdag 16 september van 9:00 uur tot 12:00 uur

Module 4. Uitvoeringsvraagstuk

Donderdag 30 september van 9:00 uur tot 12:00 uur

Intervisie

Donderdag 14 oktober van 9:00 uur tot 12:00 uur

Werken aan eigen casus en intervisie en coaching

Gedurende de leergang werkt u aan een eigen casus. Tijdens een tweetal intervisiebijeenkomsten ontvangt u feedback van medecursisten en docenten op uw vraagstukken en oplossingsrichtingen. Daarnaast zijn de kerndocenten beschikbaar voor tussentijdse vragen en coaching op uw initiatief (maximaal 2 uur advies op maat en/of coaching per deelnemer aan de leergang).

Docenten

De modules worden verzorgd door Hans Versteeg (expert privacy en gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein bij VNG), Léon Sonnenschein (organisatiekundige) en Eric Schreuders (jurist). Bij de verschillende modules worden gastdocenten betrokken die op specifieke thema’s de verbinding leggen tussen theorie en praktijk.

Doelgroep

De VNG ontwikkelt een leergang voor medewerkers van gemeenten, ketenpartners en het rijk. De doelgroep zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van gegevensverwerking (denk aan: privacy officers, juristen en beleidsadviseurs). Hierbij is het mogelijk om deel te nemen als duo, bijvoorbeeld omdat u samen met een collega betrokken bent bij het inrichten van gegevenswerking.

Planning, kosten en vervolg

De pilotversie van deze leergang gaat begin juni 2021 van start en wordt afgerond eind oktober 2021. De deadline voor aanmelden is 14 mei 2021.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname in deze pilotfase. Daar staat tegenover dat u na afloop van elke module feedback geeft op de module (middels een digitale vragenlijst, tijdsinvestering: maximaal vijftien minuten per module) en u na afloop van de leergang bereid bent uw feedback op de module te delen in een telefonisch gesprek (tijdsinvestering: maximaal 30 minuten).

De totale tijdsinvestering van deze leergang bedraagt 7 dagdelen (4 dagdelen voor inhoudelijke modules, 1 dagdeel ‘opfrissen’ na de zomervakantie en 2 dagdelen voor intervisie). Daarnaast wordt per module een voorbereidingstijd van maximaal 2 uur per module gevraagd. Tot slot wordt verwacht dat deelnemers maximaal anderhalf uur tijd besteden aan het evalueren van (de modules in) de leergang.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen, dan ontvangen we graag uw motivatiebrief, cv en een korte beschrijving van een casus waar u aan zou willen werken gedurende de leergang. U kunt deze mailen naar vlot@vng.nl. Heeft vragen over de leergang? Stel deze via hetzelfde mailadres.