Juridische grondslag
Artikel 225 van de Gemeentewet.

Belastbaar feit

het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze; het van gemeentewege verlenen van een vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Belastingplichtige

  • degene die het voertuig heeft geparkeerd;
  • degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Grondslag
Parkeerduur, parkeertijd, ingenomen oppervlakte en de ligging van terreinen of weggedeelten.

Tarief
Het tarief kan afhankelijk worden gesteld van de parkeerduur, de parkeertijd, de ingenomen oppervlakte en de ligging van terreinen of weggedeelten.

Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig gebruik heeft gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

Modelverordening
Er is een modelverordening parkeerbelastingen die is opgenomen in de Databank VNG Modelverordeningen. Voor een abonnement kunt u contact opnemen met Sdu Uitgevers.